Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH BA LẦN CHUYỂN BÁNH XE PHÁP

Đại Tạng Kinh _ Tập 02 _ No.110

PHẬT NÓI KINH BA LẦN CHUYỂN BÁNH XE PHÁP

(Dharma-cakra-sūtra: Pháp Luân Kinh)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: