Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁT NGUYỆN

Đại Tạng Kinh_ Tập 10_ No.296

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁT NGUYỆN 

Hán dịch: Đời Đông Tấn_ Thiên Trúc Tam Tạng PHẬT ĐÀ BẠT ĐÀ LA (Buddha-bhadra)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: