Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.371

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ 

(Avalokiteśvara-bodhisattva-mahāsthāma-prāpta-bodhisattva-vyākaraṇa-sūtra)

Hán dịch: Đời Tống_ Nước Hoàng Long_ Sa Môn ĐÀM VÔ KIỆT (Dharmodgata)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: