Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ NIỆM CHÂU

Đại Tạng Kinh _Tập 17_ No.789

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ NIỆM CHÂU

(Lược ra từ trong mười vạn bài Quảng Tụng)

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là  Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: