Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH CÔNG ĐỨC NHIỄU QUANH THÁP PHẬT VÒNG THEO BÊN PHẢI

Đại Tạng Kinh _ Tập 16 _ No.700

KINH CÔNG ĐỨC NHIỄU QUANH THÁP PHẬT VÒNG THEO BÊN PHẢI 

Hán dịch: Đại Chu_ Nước Vu Điền_ Nhóm Tam Tạng Sa Môn THẬT XOA NAN ĐÀ (Śikṣānanda:Hỷ Học, hay Học Hỷ) phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: