Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/09/2014

PHẬT NÓI KINH THỜI DI LẶC ĐẾN

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.457

PHẬT NÓI KINH THỜI DI LẶC ĐẾN

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản ghi chép của đời Đông Tấn

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: