Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/09/2014

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.454

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT

Hán dịch: Đời Hậu Tần_ Tam Tạng của nước Quy Tư (Kucīna) là CƯU MA LA THẬP (Kumārajīva) dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: