Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/09/2014

PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA THIỆN KIẾN BIẾN HOÁ VĂN THÙ SƯ LỢI HỎI PHÁP

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.472

PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA THIỆN KIẾN BIẾN HOÁ VĂN THÙ SƯ LỢI HỎI PHÁP 

Hán dịch: Tây Thiên Trung Ấn Độ, nước Nhạ Lan Đà, chùa Mật Lâm, Tam Tạng Minh Giáo Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THIÊN TỨC TAI phụng chiếu dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: