Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/09/2014

KINH BỐN PHÁP CỦA ĐẠI THỪA

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.774

KINH BỐN PHÁP CỦA ĐẠI THỪA

Hán dịch: Nước Vu Điền_ Tam Tạng Pháp Sư THẬT XOA NAN ĐÀ (Śikṣānanda: Học Hỷ, hay Hỷ Học) phụng chế dịch

Việt dịch HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: