Đăng bởi: TPK | 09/09/2014

KINH ĐẠI LẠC KIM CƯƠNG BẤT KHÔNG CHÂN THẬT TAM MA GIA

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_ No.243

KINH ĐẠI LẠC KIM CƯƠNG BẤT KHÔNG CHÂN THẬT TAM MA GIA (.PDF)

(Prajñā-pāramitā-naya-sutra)

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ, ban áo tía tặng Tư Không, tên Thụy là Đại Giám, chính hiệu là Đại Quảng Trí_ Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng Sa Môn  BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: