Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/08/2014

Các bài kinh & thần chú Thí Thực

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1313 (Tr.464 _ Tr.465)
PHẬT NÓI KINH CỨU BẠT DIỄM KHẨU NGẠ QUỶ ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1314 (Tr.465 _ Tr.466)
PHẬT NÓI KINH CỨU DIỆN NHIÊN NGẠ QUỶ ĐÀ LA NI THẦN CHÚ

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1315 (Tr.466 _ Tr.468)
PHÁP BỐ THÍ THỨC ĂN UỐNG  VỚI NƯỚC CHO CÁC LOÀI QUỶ ĐÓI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1316 (Tr.468)
PHẬT THUYẾT CAM LỘ ĐÀ LA NI CHÚ

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1318 (Tr.468 _ Tr.472)
KINH DU GIÀ TẬP YẾU CỨU A NAN ĐÀ LA NI  DIỆM KHẨU QUỸ NGHI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1319 (Tr.472 _ Tr.473)
DU GIÀ TẬP YẾU DIỄM KHẨU THÍ THỰC DUYÊN CỚ KHỞI DẠY CHO A NAN ĐÀ

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: