Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/08/2014

ĐẠI PHẬT ĐẢNH QUẢNG TỤ ĐÀ LA NI KINH

Mật Tạng Bộ 2 _No.946 (Tr.172_ Tr.179)

ĐẠI PHẬT ĐẢNH QUẢNG TỤ ĐÀ LA NI KINH

Quyển 1

Quyển 2

Quyển 3+4

Quyển 5

Hán dịch: Mất tên người dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: