Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/07/2014

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT ĐẠI QUÁN ĐỈNH QUANG CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 2_ No.1002 (Tr.606_ Tr.607)

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT ĐẠI QUÁN ĐỈNH QUANG CHÂN NGÔN

(Trích trong Bất Không Quyến Sách Kinh, quyển 28)
Phạn Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_
Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại
Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn
BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: