Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/06/2014

Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh

Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

AVALOKITEŚVARA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: