Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/06/2014

Đại Tùy Cầu Bồ Tát Pháp Kinh

Đại Tùy Cầu Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

MAHĀ-PRATISĀRAḤ

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: