Đăng bởi: MT | 13/04/2014

TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG

TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG (.PDF)

TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG

TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Tài Bảo Thiên Vương, tên Tây Tạng là Lãng Thê Sắc…lại xưng là Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, thuộc một trong bốn vị Đại Thiên Vương, là Ngoại Thần của Đế Thích Thiên. Do hay hộ trì Thế Gian cho nên lại xưng là Hộ Thế Giả. Tên Phạn là Tỳ Sa Môn (Vaiśravaṇa), dịch là Đa Văn biểu thị cho tên gọi của Phước Đức vang dội  ở bốn phương.

Tài Bảo Thiên Vương là một thân biến hóa của Tỳ Sa Môn  Thiên Vương (Vaiśravaṇa) dùng hiện bày thân phần Hộ Pháp Xuất Thế Gian, thân ấy ở cung Liễu Diệp tại phương Bắc trong Tịnh Thổ của Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-pāṇi-bodhisatva) cùng với Kim Cương Thủ Bồ Tát có ngọn nguồn rất sâu xa, thuộc vào Bộ thuộc của Kim Cương Thủ Bồ Tát, đồng thời có đủ Phước Đức lớn, chuyên môn bảo hộ tài phú của chúng sinh, lại kèm chức vụ chủ quản tiền tài, tên Phạn xưng là Kubera, là bậc thủ hộ tất cả tài phú trên đời, là vị Thiện Thần trong coi tài bảo phú quý, hộ trì Phật Pháp

Thiên Vương Lãng Thê Sắc chẳng những là vị Thần thủ hộ của cõi Trời mà còn là vị Thần Tài Phú của nhân gian, lại xưng là Tài Thần Lãng Sắc. Đấy cũng chính là nguyên nhân mà ảnh hưởng và danh tiếng của Ngài ở đất Tây Tạng, khu vực núi Tuyết vượt hơn hẳn ba vị Thiên Vương còn lại.

_Trong Tạng Mật, Nam Phương Bảo Sinh Phật và Bắc Phương Bất Không Thành Tựu Phật của Ngũ Phương Phật không có hai không có khác, hóa hiện làm ba loại Hóa Thân chẳng đồng là Ngoại, Nội, Mật để độ hóa hữu tình thời Tài Bảo Thiên Vương là sự hóa hiện bên ngoài (Ngoại Hóa Hiện) lại xưng là Nam Thông Tạ.

.)Ngoại Hóa Hiện: là một trong bốn vị Đại Thiên Vương, tên Phạn là Tỳ Sa Môn (Vaiśravaṇa) là Ngoại Thần của Thiên Đế Thích, cư ngụ tại Thủy Tinh Đóa núi Tu Di (Sumeru), là vị Thần thủ hộ Phương Bắc của Diêm Phù Đề (Jaṃbu-dvīpa), tên là Dạ Xoa Bộ Chủ. Lại do Phước Đức của Thiên Vương vang dội khắp bốn phương nên  xưng là Đa Văn Thiên Vương, chức phận chủ yếu là trông coi kho tàng tiền của châu báu trong cảnh Dạ Xoa ở phương Bắc với Sự Nghiệp Bộ (Karma-kulāya) của sự giáng phục, có thể dùng diệt trừ Quỷ Thần, Ác Sát (hung thần ác)gian trá xảo quyệt

.)Nội Hóa Hiện: là Ý của tất cả chư Phật hóa hiện ra Mật Chủ Kim Cương Thủ (tướng phẫn nộ của Đại Thế Chí Bồ Tát) là Tổ Sư rộng truyền Mật Pháp trên Thế Gian

.)Mật Hóa Hiện: Bên trong Pháp Phục Tàng do con Rồng Tát Trữ Ba của Tổ Sư Y Cát Đà lấy ra có ghi chép: Trong vô số kiếp trước đã thành Phật, hiệu là Đa Bảo Phật (Prabhūtaratna-buddha, hay Bahu-ratna-buddha), phát nguyện hiện làm tướng Chuyển Luân Vương (Cakra-varttin-rāja) tiêu trừ mọi loại nghèo túng với mọi loại chướng ngại thuộc tài vật của chúng sinh, viên mãn bảy Thánh Tài ()

Ngoài ra, ở trong Hán Truyền Phật Giáo thì Ngài là Hóa Thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở trong Thần Thoại của Ấn Độ thì Ngài cũng là vị Thiện Thần ban Phước hộ giúp tiền của

_Y theo Kinh Điển đã ghi chép: Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi) hiện bày Niết Bàn (Nirvāṇa) thời phó chúc cho bốn vị Đại Thiên Vương: “Ở đời vị lai có vua chúa Tà Kiến hủy diệt Phật Pháp thời đều nên hộ trì Phật Pháp”. Ngay lúc đó, Thiên Vương đỉnh lễ trước mặt Đức Phật rồi ở trước mặt Đức Phật lập Thệ Nguyện sẽ thống lãnh quyến thuộc, nguyện hộ trì Phật Pháp, bảo hộ cho Đệ Tử của Phật Môn ở phương Bắc, khiến cho Chính Pháp trụ lâu ở Thế Gian, kèm theo cung cấp Tư Lương Tài Bảo cho chúng sinh khiến cho họ thành tựu Pháp Thế Gian. Bởi thế, tướng bên ngoài ấy tuy hiển hiện dung mạo Tài Bảo Thiên Vương nhưng thật chất là nơi hóa hiện của Đức Phật Đà. Chung quanh Tài Bảo Thiên Vương có Bát Lộ Tài Thần làm Bộ Thuộc hiệp trợ Tài Bảo Thiên Vương hóa độ chúng sinh nhằm thỏa mãn nguyện ước của chúng sinh, là Thủ Lãnh của chúng Tài Thần

Tài Bảo Thiên Vương có bốn vị Vương Phi, bốn người con, lại có tám vị Đại Dược Xoa thành tựu sự nghiệp, tám vị Đại Long Vương ban cho tài bảo, Ngũ Tính Tài Thần cùng với tám Bộ Trời Rồng, quyến thuộc của các Lộ Tài Thần nhiều vô tận

Thiên Vương có thân màu vàng như đồng với một dạng vàng ròng xán lạn huy hoàng. Từ trên thân phóng bắn ra vạn đường tia sáng mãnh liệt, đầu đội mão năm Phật có vàng ròng và đá báu trang sức, trên khôi giáp vàng chóe khoác thêm áo Trời bằng sợi tơ của loài hoa quý. Hai mắt tròn trong, râu tóc mọc đầy ở cổ họng, mặt hơi giận dữ, cỡi con sư tử trắng bờm xanh há miệng lớn, tay phải cầm cây phướng báu chuyển động không dừng, cây phướng báu chuyển động liền liên tục sinh ra tài phú rải bày trên đất chẳng dứt, tay trái ôm một con chồn sóc phun ra vật báu, từ trong miệng của con chồn sóc hay phun ra châu báu chẳng cạn chẳng thể dùng hết được.

Ý nghĩa của hình tượng:

.)Thân màu vàng biểu thị cho Pháp Tăng Ích (Puṣṭika)

.)Đầu đội mão năm Phật có vàng ròng và đá báu trang sức biểu thị cho năm Trí của Phật

.)Cây phướng báu chuyển động không dừng biểu thị cho việc ban tài phú và sự đầy đủ cho con người cùng với mưa móc trân quý chẳng thể khuyết thiếu trong Phong Điều Vũ Thuận

 .)Con chồn sóc phun ra vật báu biểu thị cho việc hay ban cho tài bảo không cùng tận

.)Cỡi con sư tử trắng bờm xanh há miệng lớn biểu thị cho việc chẳng những có thể giảng nói Phật Pháp mà còn hay phun ra các loại tài vật châu báu

.)Trên thân phóng bắn ra vạn đường tia sáng mãnh liệt biểu thị cho kho tàng của Trời (thiên khố) chứa tài bảo vô tận là sở hữu của Ngài.

_Chữ chủng tử của Tài Bảo Thiên Vương là: VAI

_Căn Bản Chú:

Ông, bối hạ oa na dã, thoa cáp

OṂ_ VAIŚRAVAṆAYE  SVĀHĀ

(xem hình trong file PDF)

_Chú giải Chú Ngữ:

Ông (OṂ): Niệm OṂ là chữ chủng tử, là âm căn bản của năng lượng sinh mệnh nguyên thủy của vũ trụ, âm ấy hàm chứa công năng vô cùng vô tận

Bối (VAI): Sự nghiệp thuận lợi

Hạ oa (ŚRAVA): giương mở lớn toan tính rộng rãi

Na dã (ṆĀYA): Cầu tài mãn nguyện

Thoa cáp (SVĀHĀ): mau hay tương ứng

_Trường Chú là:

TADYATHĀ: HILI  MAṆI-BHADRA, HILI  MILI  MAṆI-BHADRA, KILA  MAṆI-BHADRA, KILI  KILI  MAṆI-BHADRA, KURU  MAṆI-BHADRA, KURU  KURU  MAṆI-BHADRA, TURU  MAṆI-BHADRA, TURU  TURU  MAṆI-BHADRA, SURU  MAṆI-BHADRA, SURU  SURU  MAṆI-BHADRA, CURU  MAṆI-BHADRA, CURU  CURU  MAṆI-BHADRA

OṂ_ EHYEHI  TIṢTA  TIṢṬA, AVADĀRA  TIṢṬAḤ  MECAYA

TADYATHĀ: BUDDHANI  BUDHANI, SURA  ME  SURA  DERE, SURA-PUṢPE, HILI  MILI  SVĀHĀ

BÁT LỘ TÀI THẦN

Bát Lộ Tài Thần lại xưng là Bát Tuấn Tài Thần, Tài Thần Bát Đại Tướng. Tám vị Tài Thần này là Bạn Thần của Tài Bảo Thiên Vương gồm có: Đông Lộ Hoàng Khố Thần, Nam Lộ Hoàng Khố Thần, Tây Lộ Bạch Khố Thần, Bắc Lộ Hắc Khố Thần, Đông Nam Lộ Hoàng Khố Thần, Tây Nam Lộ Hắc Khố Thần, Đông Bắc Lộ Bạch Khố Thần, Tây Bắc Lộ Hoàng Khố Thần…. đều trông coi kho tàng của Trời (thiên khố) ở tám phương, lắng nghe lệnh tế độ cho Hành Giả học Phật bị thiếu tiền của, giải cứu tất cả chúng sinh nghèo cùng khốn khổ. Các vị này có dung mạo mười phần tương tự như Tài Bảo Thiên Vương, thân khoác áo giáp hoa quý, cỡi con tuấn mã đồng với màu sắc của thân mình, tay phải đều cầm một món Pháp Khí, tay trái cầm con chồn sóc phun ra vật báu, đều ở tại phương của mình.

(xem hình trong file PDF)

.) Tài Thần ở phương Đông là Bảo Tạng Thần (Jambhala), là một vị Thần màu vàng, tay phải cầm châu báu, tay trái cầm con chồn sóc phun ra vật báu, cỡi trên con tuấn mã màu vàng

(xem hình trong file PDF)

Thần Chú là: “Ông, tạng ba lạp trát lệnh trát gia, hồng”

OṂ _ JAMBHALA  JALENDRĀYE  HŪṂ

.)Tài Thần ở phương Đông Nam là Dương Đạt Hiệp, thân màu vàng, tay phải khua múa cây kiếm báu (hay cầm cung tên), tay trái cầm con chồn sóc phun ra vật báu, cỡi trên con tuấn mã màu vàng

(xem hình trong file PDF)

Thần Chú là: “Ông, tam ba trát na gia, hồng

OṂ _ JAMBHA-JANAYE  HŪṂ

.) Tài Thần ở phương Nam là Khang Ngõa Tang Bố Tuyết Sơn Thần, thân màu vàng, tay phải cầm cái hộp châu báu, tay trái cầm con chồn sóc phun ra vật báu, cỡi trên con tuấn mã màu vàng

(xem hình trong file PDF)

Thần Chú là: “Ông  bố lánh ba trát gia, hồng

OṂ_ PŪRṆA-BHADRĀYE  HŪṂ

.)Tài Thần ở phương Tây Nam là Thố Nhiếp, thân màu vàng (hay màu xanh đậm), tay phải cầm cây mâu màu hồng, tay trái cầm con chồn sóc phun ra vật báu, cỡi trên con tuấn mã màu vàng (hay màu xanh đậm)

(xem hình trong file PDF)

Thần Chú là: “Ông, cổ hắc nha  đáp na gia, hồng

OṂ_ GUHYE-DANAYE  HŪṂ

.)Tài Thần ở phương Tây là La Bố Tang Thần, thân màu trắng, tay phải cầm châu báu, tay trái cầm con chồn sóc phun ra vật báu, cỡi trên con tuấn mã màu trắng

(xem hình trong file PDF)

Thần Chú là: “Ông, mã ni ba trát gia, hồng

OṂ _ MAṆI-BHADRĀYE  HŪṂ

.)Tài Thần ở phương Tây Bắc là A Đan, thân màu trắng vàng, tay phải nâng cung điện (hay cầm Xuân Bồi Thiên Trượng), tay trái cầm con chồn sóc phun ra vật báu, cỡi trên con tuấn mã màu trắng vàng

(xem hình trong file PDF)

Thần Chú là: “Ông, ba trát ca gia, hồng

OṂ_ PAÑCIKAYE  HŪṂ

.)Tài Thần ở phương Bắc là Sửu Thân (Kubera), thân màu đen, tay phải khua múa cây kiếm báu, tay trái cầm con chồn sóc phun ra vật báu, cỡi trên con tuấn mã màu đen

(xem hình trong file PDF)

Thần Chú là: “Ông, cổ bối lạp gia, hồng

OṂ_ KUBERAYA  HŪṂ

.)Tài Thần ở phương Đông Bắc là Chiêm Bố Khâm Ba, thân màu trắng, tay phải múa cây kiếm báu, tay trái cầm con chồn sóc phun ra vật báu, cỡi trên con tuấn mã màu trắng

(xem hình trong file PDF)

Thần Chú là: “Ông, tỷ trát côn trát lợi gia, hồng

OṂ_ PICI  KUṆḌALIYE  HŪṂ

Tài Bảo Thiên Vương Đàn Thành

(xem hình trong file PDF)

_ Thần Chú của Tài Bảo Thiên Vương và Bát Lộ Tài Thần được ghi nhận trong Đàn Thành này là:

.)Trung ương Tài Bảo Thiên Vương

OṂ_ VAIŚRAVAṆAYE  SVĀHĀ

.)Đông Lộ Tài Thần:

OṂ  JAMBHALA  JALENDRĀYE  SVĀHĀ

.) Nam Lộ Tài Thần:

OṂ_ PŪRṆA-BHADRĀYE  SVĀHĀ

.)Tây Lộ Tài Thần

OṂ  MAṆI-BHADRĀYE  SVĀHĀ

.)Bắc Lộ Tài Thần

OṂ_ KUBERAYA  SVĀHĀ

.)Đông Nam Lộ Tài Thần

OṂ  JAMBHA-JANAYE  SVĀHĀ

.)Tây Nam Lộ Tài Thần

OṂ_ GUHYE-DANAYE  SVĀHĀ

.)Tây Bắc Lộ Tài Thần

OṂ_ PAÑCIKAYE  SVĀHĀ

.)Đông Bắc Lộ Tài Thần

OṂ_ PICI  KUṆḌALIYE  SVĀHĀ

_Tài Bảo Thiên Vương có uy quang hách dịch giống như tia sáng do mười vạn mặt trời phát ra. Ngài có đủ Phước Đức lớn, chuyên môn thủ hộ tài phú của chúng sinh. Ngài chưởng quản sự chuyển hóa Công Đức và Phước Báo của con người, Thế Gian, phát rải tài phú cho nhân gian, hộ trì Phật Pháp, tiêu trừ sự khiêu chiến của Ma Chướng tịnh hóa Trời, Người thành tựu cảnh địa Đại Quang Minh. Ngài có thể dùng các loại thân tướng biến hóa ứng với nhu yếu của người tu trì rồi hay ban cho các loại thành tựu của tài bảo với giáng phục cừu địch…Niệm nhiều tên gọi của Thiên Vương thì có thể được Phước, hoặc là niệm Chú Ngữ của Tài Bảo Thiên Vương thì có thể được gia trì. Tu trì Pháp này có thể lập được Phước Báo

Phàm người từng thọ nhận sự Quán Đỉnh của Tài Bảo Thiên Vương. Nếu ở trước mặt Bản Tôn cúng phụng, y chỉ, cầu xin kèm tinh cần trì tụng Tán Từ với Chú Ngữ, thường hành Từ Bi Hỷ xả, khéo hành lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Nhờ do Đại Lực gia trì của Bản Tôn Tài Bảo Thiên Vương với Bát Lộ Tài Thần thì xa lìa các nguy ách chướng nạn, lại chẳng bị tất cả Thần ác, Ma Chướng gây hại, mau mãn các Thắng Nguyện, đắc được Đại Trí Tuệ, Phước Đức Thọ Mệnh tăng thượng, hay ban cho Hành Giả có Tâm Bi tiền của vô tận, tu hành Phật Pháp không có chướng ngại, hưng tịnh sự nghiệp của Thế Gian Pháp, tài nguyên rộng tiến, việc việc thuận lợi, viên mãn không có trở ngại

12/04/2014

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: