Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/04/2014

DIỆP Y PHẬT MẪU

DIỆP Y PHẬT MẪU (.PDF)

DIỆP Y PHẬT MẪU

DIỆP Y PHẬT MẪU

DIỆP Y PHẬT MẪU

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Diệp Y Phật Mẫu tên Phạn là Palāśaṃbarī hay Parṇa-śavari, dịch âm là Bát Lan Noa Xa Phộc Lý, dịch ý là Diệp Y Bồ Tát, Phi Diệp Y Bồ Tát, Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát, Diệp Y Quán Thế Âm Bồ Tát, Sơn Gian Diệp y Mẫu, Sơn Gian Diệp Y Phật Mẫu… là một thân hóa hiện của Quán Thế Âm Bồ Tát, Đa La Bồ Tát trong Phật Giáo.

Diệp Y Bồ Tát là một Bồ Tát nữ tính thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya) thường thị hiện cư trú ở sườn núi. Do khoác mặc lá cây làm quần áo cho nên xưng là Diệp Y Bồ Tát. Tôn này hay trừ tất cả tai họa, bệnh dịch, đói kém, giặc cướp bóc, nạn đao binh, nước lũ hạn hán chẳng điều hòa, Tú Diệu mất thứ tự… của tất cả hữu tình, cũng là vị Bồ Tát có đặc sắc hay làm cho tăng trưởng Phước Đức, quốc giới phong thịnh, nhân dân an vui

Diệp Y Bồ Tát là một Bồ Tát nữ tính làm cho tiêu trừ tật bệnh ôn dịch, chận đứng tai nạn đáng sợ. Bồ Tát cũng có nhiều loại Hóa Thân chẳng đồng như Hắc Diệp Y Bồ Tát, Lam Diệp Y Bồ Tát, Lục Diệp Y Bồ Tát, Hoàng Diệp Y Bồ Tát… trong đó cũng có hình tượng chẳng đồng, có điều các vị ấy thật ra đều là Hóa Thân chẳng đồng của một vị Bồ Tát. Song, Diệp Y Bồ Tát của Hóa Thân chẳng đồng cũng đều có các Tâm Chú

_Hình tượng của Diệp Y Bồ Tát:

.)Trong Quán Âm Viện của Thai Tạng Giới mạn Trà La: Diệp Y Quán Âm có thân màu thịt, tay trái cầm sợi dây, tay phải cầm cây gậy, co dựng đầu gối trái, ngồi trên hoa sen đỏ.

(xem hình trong file PDF)

Mật Hiệu là: Dị Hạnh Kim Cương

Chữ chủng tử là: SA (屹)

Tam Muội Gia Hình là: cây gậy trên có hoa sen chưa nở

(xem hình trong file PDF)

Thủ Ấn là: Tay phải tác Dữ Nguyện Ấn, tay trái cầm sợi dây

(xem hình trong file PDF)

Chân Ngôn là:

Oṃ_ Palāśaṃbarī  hūṃ phaṭ 

Hay Oṃ_ Parṇa-śavarī  hūṃ phaṭ

_Kinh Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát ghi nhận rằng: “Tượng Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát (Palāśaṃbarī  avalokiteśvara  bodhisattva). Tượng đó làm hình Thiên Nữ, đầu đội mão báu trong mão có Vô Lượng Thọ Phật (Amitāyus-buddha). Dùng lưu ly, vòng xuyến trang nghiêm thân. Thân có hào quang tròn chung quanh dậy lửa mạnh. Tượng có bốn tay, ngồi trên hoa sen. Bên phải: Tay thứ nhất để ngang trái tim cầm lá Cát Tường, tay thứ hai tác Thí Nguyện Thủ. Bên trái: Tay thứ nhất cầm cây búa (Phủ Việt), tay thứ hai cầm sợi dây.

(xem hình trong file PDF)

Tâm Chân Ngôn là:

“Án, bát la noa, xả phộc lị, hồng, phát tra”

湡悜匠圭岍再猲傋誆

OṂ_ PALĀŚĀMBARĪ  HŪṂ  PHAṬ

.)Kinh Phật Thuyết Du Già Đại Giáo Vương ghi nhận là: Đại Trí hóa thành Bồ Tát Bát Lan Noa Xa Phộc Lý (Parṇa-śavari), thân hiện màu vàng ròng ngồi trên hoa sen, đỉnh đầu đội mão năm Như Lai, tưởng tuôn mưa Cam Lộ. Thân có hào quang tròng rực rỡ chiếu sáng, dùng vòng hoa nghiêm sức… có sáu cánh tay, ba mặt mỗi mặt đều có ba con mắt, hiện tướng vui giận, tất cả trang nghiêm. Bên phải: tay thứ nhất cầm chày Kim Cương, tay thứ hai cầm cây búa, tay thứ ba cầm mũi tên. Bên trái: tay thứ nhất cầm sợi dây với tác Kỳ Khắc Ấn, tay thứ hai cầm cành cây Bối Diệp, tay thứ ba cầm cây cung. Hay biến hóa Phẫn Nộ Minh Vương như mây trên trời, rồi Minh Vương ấy dùng ánh sáng rực rỡ giáng các sao Diệu ác, lại làm thế phẫn nộ sí thịnh. Đỉnh đầu của Minh Vương ấy đội A Súc Phật (tức Bất Động Phật).

Như vậy y theo Pháp quán tưởng thì hay trừ các Ma, sự kinh sợ với các tai chướng. Đây gọi là Tức Trừ Nhất Thiết Chư Ma Trần Cấu Đại Trí Kim Cương Tam Ma Địa

Theo Giáo Lý này thì Diệp Y Phật Mẫu thuộc về Kim Cương Phật Bộ của Bất Động Phật.

(xem hình trong file PDF)

_Diệp Y Phật Mẫu Tâm Chú:

Án, tất hạ tự, ba na, hạ oa nhật, tát oa, tác a tráp, hạ ma na gia, thoa cáp

OṂ_ PIŚĀCE  PARṆA-ŚAVARI  SARVA-JVARA  PRAŚAMANA  SVĀHĀ

Tu trì Tâm Chú này thì có thể đối trị tất cả bệnh tai ôn dịch, bệnh truyền nhiễm, ghẻ lở, mụn nhọt, các độc, chứng ung thư… với mọi loại chứng bệnh chẳng biết tên mà y dược đã khó trị liệu được

_Dùng Diệp Y Quán Âm làm Bản Tôn, niệm tụng “ Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát Kinh” có thể khử trừ các loại bệnh tật, chiến loạn, và hay tăng trưởng phước đức, sống lâu không bệnh tật thì gọi là Diệp Y Pháp.

Nếu dùng để xin cho Quốc Vương Đại Thần được sống lâu không bệnh tật, thì xưng là Diệp Y Trấn.

Nếu dùng Pháp Tu này để trấn an nhà cửa thì xưng là Trấn Trạch Pháp.

07/04/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: