Đăng bởi: Tống Phước Khải | 05/04/2014

TÁN THÁN TAM BẢO THẦN LỰC DIỆT TỘI ĐÀ LA NI CHÚ

TÁN THÁN TAM BẢO THẦN LỰC DIỆT TỘI ĐÀ LA NI CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Phật Thuyết Đà La Ni Tập Kinh, quyển 1 do Tam Tạng A ĐỊA CỒ ĐA (Atikuṭa) dịch, ghi nhận bài Tán Thán Tam Bảo Thần Lực Diệt Tội Đà La Ni Chú là:

Na mô na bà na bà đê na-hồng (1) tam miểu tam bồ đà câu trí na-hồng (2) Na mô na bà na bà đê na-hồng (3) đạt ma câu trí na-hồng (4) Na mô na bà na bà đê na-hồng (5) tăng già câu trí na-hồng (6) đá điệt tha (7) án (8) ma lệ, tỳ ma lệ (9) nật ma lê lê (10) tát bà bả ba ca-sinh yết lê (11) sa bà ha (12)”

NAMO  NAVA-NAVATĪNĀṂ  SAMYAKSAṂBUDDHA  KOṬIṆĀṂ

NAMO  NAVA-NAVATĪNĀṂ  DHARMA  KOṬIṆĀṂ

NAMO  NAVA-NAVATĪNĀṂ  SAṂGHA  KOṬIṆĀṂ

TADYATHĀ: OṂ_ AMALE  VIMALE  NIRMALE  SARVA  PĀPA  KṢAYAṂ-KARE  SVĀHĀ

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện chí Tâm thọ trì đủ 30 vạn biến thì hay diệt tất cả tội nặng căn bản, tất cả chướng nạn thảy đều tiêu diệt. Ngày đêm sáu Thời, mỗi Thời riêng tụng Chú 108 biến, hoặc 49 biến, hoặc 21 biến liên tục thọ trì thì tất cả bệnh đột ngột thảy đều tiêu diệt.

Sáng sớm, rửa tay, lau mặt, súc miệng sạch sẽ xong, hướng mặt về phía Chính Đông, Chú vào một bụm nước ba biến rồi rưới lên trên đỉnh đầu, mặt, thân, trái tim… như vậy ba lần thì tất cả người nhìn thấy đều vui vẻ, nơi chốn đi đến không có chướng ngại

*) Ghi chú:

Namo nava-navatīnāṃ samyaksaṃbuddha koṭīṇāṃ: Quy mệnh 99 ức Chính Đẳng Chính Giác 

Namo nava-navatīnāṃ dharma koṭīṇāṃ: Quy mệnh 99 ức Pháp

Namo nava-navatīnāṃ saṃgha koṭīṇāṃ: Quy mệnh 99 ức Hợp Chúng (Tăng)

Tadyathā:Như vậy, liền nói Chú là

 Oṃ: Nhiếp triệu

Amale: Vô Cấu, không có dơ bẩn

Vimale: Ly cấu, lìa sự dơ bẩn

Nirmale: Bất cấu, chẳng có dơ bẩn

sarva pāpa: tất cả tội lỗi

kṣayaṃ-kare: làm cho sạch hết

svāhā: quyết định thành tựu.

05/04/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: