Đăng bởi: Tống Phước Khải | 29/03/2014

MẬT TẬP KIM CƯƠNG

MẬT TẬP KIM CƯƠNG (.PDF)

MẬT TẬP KIM CƯƠNG

MẬT TẬP KIM CƯƠNG

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Mật Tập Kim Cương cũng xưng là Mật Tụ Kim Cương,tên Phạn là Guhya-samāya, dịch âm là Cổ Hòa Tát Mã Trát, tên Tây Tạng là Gsang-vdus, dịch âm là Tang Đốn Đa Kiệt, ý nghĩa là sự kết hợp bí mật, hoặc Thể tập hợp bí mật,  nguyên từ Phụ Tục của Vô Thượng Du Già Bộ.

Mật Tập Kim Cương (Guhya-samājavajra) là một trong năm Đại Bản Tôn mà Tạng Truyền Phật Giáo tu tập quán tưởng, là một trong ba Đại Bản Tôn của Phái Cách Lỗ, là một trong những Bản Tôn chủ yếu thuộc về Phụ Tục trong Vô Thượng Du Già Bộ cùng với Hỷ Kim Cương (Śrī-hevajra), Thời Luân Kim Cương (Kālacakra-vajra), Thắng Lạc Kim Cương (Cakra-saṃvara), Đại Uy Đức Kim Cương (Yamāntaka, hay Vajra-bhairava) hợp thành Ngũ Bộ Kim Cương Đại Pháp.Là vua của Vô Thượng Mật Phụ Tục, là Bản Tôn của Dịch Sư Mã Nhĩ Ba (Marpa), cũng là vị Thần Thủ Hộ của Đại Sư Tông Khách Ba (Tsoṅ-kha-pa) người khai sáng phái Cách Lỗ (Gelug)

_Hình tượng của Mật Tập Kim Cương tùy theo các dòng truyền thừa có nhiều dạng khác nhau và Pháp Khí cầm trong tay cũng chẳng giống nhau như:

.)Mật Tập Văn Thù Kim Cương (Guhya-samāja-mañju-vajra) có màu hồng đỏ (màu hoa hồng của Tây Tạng)

(xem hình trong file PDF)

.)Mật Tập Bất Động Kim Cương (Guhya-samāja-akṣobhya-vajra) có màu xanh lam

(xem hình trong file PDF) 

Mật Tập Bất Động Kim Cương có thân màu xanh lam, ba đầu sáu cánh tay, đầu đội mão năm cái lá. Bên phải: tay bên trên cầm Pháp Luân, tay kế tiếp cầm hoa sen. Bên trái: tay bên trên cầm viên ngọc Ma Ni phun ra lửa, tay kế tiếp cầm cây gậy báu, ngồi Kiết Già trên tòa báu hoa sen. Hai tay ở giữa thì tay phải cầm chày Kim Cương, tay trái cầm chuông Kim Cương đồng thời ôm ấp tiếp chạm Kim Cương Phật Mẫu thân màu xanh có ba đầu sáu cánh tay, Pháp Khí cầm trong tay đều tương đồng với Phật Phụ biểu thị tổng nhiếp Đại Pháp của năm Bộ. Hai Tôn này dùng tướng Đại Lạc Song Vận an trụ.

_Ý nghĩa của hình tượng này là:

.)Thân màu xanh lam biểu thị cho Chân Lý tối cao của Phật Giáo

.)Ba cái đầu tượng trưng cho ba Công Đức hoặc ba Thân:

Đầu ở giữa màu xanh lam tượng trưng cho Công Đức của Từ Bi (hoặc biểu thị cho Pháp Thân)

Đầu bên phải màu trắng tượng trưng cho Công Đức của Giáng Ma (hoặc biểu thị cho BáoThân)

Đầu bên trái màu hồng tượng trưng cho Công Đức của Tức Tai (hoặc biểu thị cho Hóa Thân)

.)Mỗi mặt có ba con mắt biểu thị cho sự quán chiếu quá khứ, hiện tại, vị lai

 .)Đầu đội mão năm cái lá biểu thị cho năm Đức Phật hoặc năm vị Bồ Tát

.)Pháp Khí trong sáu bàn tay:

Hai tay ở giữa: tay phải cầm chày Kim Cương, tay trái cầm chuông Kim Cương tượng trưng cho sự thành tựu Phương Tiện Trí Tuệ đồng thời biểu thị cho Đại Viên Kính Trí (Adarśa-jñāna) của Kim Cương Bộ (Vajra-kulāya) và Bất Động Phật (Akṣobhya-buddha)

Tay phải bên trên cầm Pháp Luân tượng trưng cho Pháp Luân thường chuyển, đồng thời biểu thị cho Pháp Giới Thể Tính Trí (Dharma-dhātu-parakṛti-jñāna) của Phật Bộ (Buddha-kulāya) và Đại Nhật Phật (Vairocana-buddha)

Tay phải kế tiếp cầm hoa sen tượng trưng cho Trí Tuệ thanh tịnh, đồng thời biểu thị cho Diệu Quán Sát Trí (Pratyevakṣana-jñāna) của Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya) và A Đi Đà Phật (Amitābha-buddha)

Tay trái bên trên cầm viên ngọc Ma Ni phun ra lửa tượng trưng cho mọi sự mong cầu đều như nguyện, đồng thời biểu thị cho Bình Đẳng Tính Trí (Samatā-jñāna) của Bảo Bộ (Ratna-kulāya) và Bảo Sinh Phật (Ratna-saṃbhava-buddha)

Tay trái bên dưới cầm cây gậy báu tượng trưng cho sự cắt đứt tất cả Vô Minh đồng thời biểu thị cho Thành Sở Tác Trí (Kṛtya-muṣṭhāna-jñāna) của Yết Ma Bộ (Karma-kulāya) và Bất Không Thành Tựu Phật (Amogha-siddhi-buddha) 

_Mật Tập Kim Cương Thần Chú là:

OṂ_ ĀḤ  VAJRA-DHṚK  HŪṂ, HŪṂ  PHAṬ

_Theo Tạng Truyền Phật Giáo thì tu tập Mật Tập Kim Cương Pháp có thể khiến cho con người đem năm độc tham, sân, si, mạn, nghi chuyển hóa thành năm Trí của năm Đức Phật

25/03/2014

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: