Đăng bởi: Tống Phước Khải | 20/03/2014

HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT MẠN TRÀ LA

HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT MẠN TRÀ LA (.PDF)

HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT MẠN TRÀ LA

HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT MẠN TRÀ LA

Hán văn: Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH 

Hư Không Tạng Bồ Tát (Ākāśa-garbha bodhisatva) ở tại hai Bộ Kim Thai. Bên trong Kim Cương Giới Mạn Trà La cũng là Kim Cương Bảo Bồ Tát, là một Tôn trong 16 Tôn đời Hiền Kiếp, có vị trí thứ ba tại phương Nam của cái Đàn hình vuông ở Ngoại Viện.

Kinh Hư Không Tạng có nói rằng: “Nếu có người muốn được Trí Tuệ, muốn được Đại Gia kính yêu, muốn được tiếng ca hay tốt. muốn được vị trí của Đế Vương với trăm Quan. Muốn được mọi loại tài sản với quyến thuộc mỹ mãn, đồng thời ngay sau khi thực hành điều tốt lành (hành thiện) thì hay nổi tiếng trong Thiên Hạ… ắt đều nên thường niệm danh tự của Tôn này, nhất định đạt được như Nguyện”

_Hình tượng của Hư Không Tạng Bồ Tát: “Đầu đội mão năm Phật, gập cong cánh tay phải cầm cây kiếm, cây kiếm có lửa sáng; tay trái để ở eo nắm quyền cầm hoa sen, trên hoa sen có vật báu như viên ngọc. Hư Không Tạng Bồ Tát có thân màu trắng, ngồi trên hoa sen xanh”

_Hư Không Tạng Bồ Tát có Bí Hiệu là Khố Tạng Kim Cương, ý nghĩa là ngài hay ghi trụ hết thảy kho tàng, nắm hết thảy Đông Tây đều ghi tại mặt bên trong của Não Hải (bộ óc hoặc tư tưởng) là một vị Bồ Tát rất có Trí Tuệ.

_Hư Không Tạng Bồ Tát thường trụ tại Thế Giới Hương Tích, Trí Tuệ đấy sâu rộng như hư không, cho nên gọi là Hư Không Tạng.

Hư Không Tạng Bồ Tát kiêm đủ hai môn Đại Bí Mật của Phước Đức và Trí Tuệ, xuất xứ từ Kinh Hư Không Tạng, phẩm Hư Không Tạng của Kinh Đại Tập, Kinh Bát Đại Bồ Tát Mạn Trà La… tu tập Hư Không Tạng Bồ Tát Pháp có thể được mọi nhóm Trí Tuệ, Ký Ức (ghi nhớ), công danh….

_Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Niệm Tụng Pháp nói rằng: “Nay Ta y theo Du Già Kim Cương Đỉnh Kinh nói Chân Ngôn Giáo Pháp của Hư Không Tạng Bồ Tát trong Bảo Bộ, vì thương nhớ  kẻ Tại gia, Xuất Gia có Phước mỏng, thiếu Đức, thiếu thốn vật dụng…hết thảy mong cầu Thắng Nguyện thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian, phần nhiều chẳng toại ý. Nếu y theo Giáo Pháp này tu hành thì chướng của nhóm nghiệp báo thảy đều tiêu trừ; tăng trưởng Phước Đức, tâm thần vui vẻ, tịnh tín Đại Thừa, lợi lạc Hữu Tình, tâm không thoái chuyển; hết thảy Tài Bảo thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian thảy đều đạt được, đối với tất cả chúng sinh hay làm lợi ích. Một lần xưng một lần niệm đều gom tụ được Phước giống như Hư Không, huống chi tác ý như Pháp Tu trì, mọi nguyện ắt được thành tựu thù thắng”.

Tu tập Hư Không Tạng Trí Tuệ Pháp khiến cho Trí Tuệ của chính mình tăng rộng, sức ghi nhớ thêm lớn, nghe trì tiếng Kinh, một lần trải qua tai mắt cũng hay ghi nhớ ở Tâm, vĩnh viễn không có dời mất.

_Hư Không Tạng Bồ Tát cầu Văn Trì Chân Ngôn:

Nam ma a ca xả yết bà gia. Ông, a lợi, ca mã lợi, một lợi, thoa cáp

NAMO  ĀKĀŚA-GARBHĀYA _ OṂ   ARI  KAMARI  MURI _ SVĀHĀ

20/03/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: