Đăng bởi: Tống Phước Khải | 17/03/2014

TÔN THẮNG PHẬT MẪU ĐÀN THÀNH

TÔN THẮNG PHẬT MẪU ĐÀN THÀNH (.PDF)

TÔN THẮNG PHẬT MẪU ĐÀN THÀNH

TÔN THẮNG PHẬT MẪU ĐÀN THÀNH

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu là nơi hóa hiện của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairocana-buddha). Tôn này cùng với Đức Phật Vô Lượng Thọ (Amitāyus-buddha), Bạch Độ Mẫu được xưng là Trường Thọ Tam Tôn, là ba Tôn tượng trưng cho Phước, Thọ, Cát Tường

_Phật Mẫu có ba mặt tám cánh tay, thân như trăng sáng trắng tinh không có tỳ vết, trên trán của mỗi mặt có ba con mắt, đầu vấn búi tóc cao đội mão hoa. Mặt bên phải của Phật Mẫu là Quán Tự Tại Bồ Tát màu vàng, mặt bên trái là Kim Cương Thủ Bồ Tát màu xanh lam, diện mạo kiêm đủ tướng: vắng lặng, vui thích và phẫn nộ. 

_Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni Chú (Tâm Chân Ngôn):

Ông, a di lý đả, đắc ca, phạp để, thoa cáp”

OṂ_  AMṚTA  TEJA  VATI  SVĀHĀ

_Kinh Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni nói rằng: “Đức Phật bảo Đế Thích rằng: Chú này tên là Tịnh Trừ Nhất Thiết Ác Đạo Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni hay trừ tất cả nhóm chướng của nghiệp tội, hay phá tất cả nỡi khổ trong đường ác. Đà La Ni này được 88 hằng hà sa câu chi trăm ngàn chư Phật cùng nhau tuyên nói, tùy vui thọ trì thì được Đại Nhật Như Lai Trí Ấn ấn cho”

_Kinh nói rằng: ‘Đà La Ni này tên là Cát Tường hay tịnh tất cả đường ác. Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni này như báu của Nhật Tạng Ma Ni trong sạch không có vết dơ, trong sạch ngang bằng hư không, lửa sáng chiếu thấu suốt không có nơi nào không tràn khắp. Nếu có chúng sinh trì Đà La Ni này cũng lại như vậy, cũng như vàng Diêm Phù Đàn sáng sạch mềm mại khiến con người vui nhìn, chẳng bị uế ác làm cho nhiễm dính”

_Kinh nói rằng: “Nếu người bị bệnh đại ác mà được nghe Đà La Ni này liền được lìa hẳn tất cả, các bệnh cũng được tiêu diệt. Đáng bị rơi vào Địa Ngục thì cũng được trừ đứt, liền sinh về Thế Giới tịch tĩnh. Từ thân này về sau chẳng thọ nhận thân trong bào thai nữa, nơi sinh ra là hoa sen hóa sinh, tất cả nơi sinh ra đều nhớ giữ chẳng quên, thường biết được Túc Mệnh

Nếu người trước kia gây tạo tất cả nghiệp tội cực nặng, khi vừa chết đi, nương theo nghiệp ác này đáng bị rơi vào Địa Ngục, hoặc làm súc sinh, bị đọa vào cõi của Diêm La Vương hoặc rơi vào cõi Quỷ đói cho đến bị rơi vào Địa Ngục A Tỳ, hoặc sinh trong nước, hoặc sinh làm thân của cầm thú dị loại…. Lấy phần xương cốt tùy theo thân của người đã chết, cầm một nắm đất tụng Đà La Ni này 21 biến rồi rải lên trên xương cốt của người đã chết thì kẻ ấy liền được sinh lên Trời”

_Vòng tròn của Mạn Trà La trong đồ hình bên trên do cành cọng của hoa sen, chày Kim Cương, cánh hoa sen tạo thành. Chính giữa là một đóa hoa sen tám cánh, Tôn Thắng Phật Mẫu ngồi ở trung tâm hoa sen, trên hoa sen tám cánh có tám vị Phật, trong đám mây ở phương bên trên của bốn cửa ở bốn phương có tám vị Cúng Dường Thiên Nữ. Bên ngoài cung điện có 24 loại bình báu Tôn Thắng trang sức, trên bình trang sức tám cây báu, dù lọng, phướng phan, vật trang sức của nhóm tám cát tường.

17/03/2014

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: