Đăng bởi: Tống Phước Khải | 11/03/2014

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ĐÀN THÀNH

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ĐÀN THÀNH (.PDF)

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ĐÀN THÀNH

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ĐÀN THÀNH

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Văn Thù Bồ Tát là vị Bồ Tát được hóa hiện bởi Trí Tuệ của chư Phật ba đời ở mười phương, là Bản Tôn Trí Tuệ của Mật Giáo. Văn Thù Bồ Tát lại xưng là Diệu Cát Tường, Diệu Âm, Diệu Đức.

_Trong Giáo Lý của Mật thì Văn Thù Bồ Tát được hóa hiện bởi Trí Tuệ của chư Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát được hóa hiện bởi Từ Bi của chư Phật, Kim Cương Thủ Bồ Tát được hóa hiện bởi Pháp Lực của chư Phật. Ba vị Bồ Tát ấy đại biểu cho Trí Tuệ, Từ Bi với Pháp Lực của chư Phật và hợp xưng là Mật Giáo Tam Hỗ Chủ

Trong Giáo Lý của Hiển thì Văn Thù Bồ Tát với Tỳ Lô Giá Na Phật, Phổ Hiền Bồ Tát được tôn xưng là Hoa Nghiêm Tam Tôn

_Văn Thù Sư Lợi là dịch âm của Phạn Ngữ Maṃjuśrī, ở trong Kinh Điển của Phật Giáo hoặc xưng là Mạn Thù Thất Lợi, xưng đơn giản là Văn Thù, dịch ý là Diệu Đức, Diệu Thù, Diệu Cát Tường….

Y theo sự ghi chép của Kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm thì Văn Thù Bồ Tát đã từng là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật, Mật Hiệu là Cát Tường Kim Cương hoặc Bát Nhã Kim Cương

Tướng biến hóa của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rất nhiều, có: Nhu Đồng Văn Thù, Ngữ Sư Tử Văn Thù, Ngữ Vương Văn Thù, A Nặc Ba Tạp Văn Thù, Bạch Văn Thù, Hắc Văn Thù, Hồng Văn Thù… 

_Đại Uy Đức Minh Vương của Mật Giáo, Phạn Ngữ là Diêm Mạn Đức Ca (Yamāntaka) là Hóa Thân phẫn nộ của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Căn cứ theo Phật Thuyết Diệu Cát Tường Tối Thắng Căn Bản Đại Giáo Kinh nói là:

“Bấy giờ, Diệu Cát Tường (Maṃjuśrī)

Hóa thân Đại Minh Vương

Tên Diễm Man Đắc Ca (Yamāntaka)

Khắp thân sáng rực rỡ

Rất ác rất đáng sợ

Khiến các Đại Minh Vương

Kinh sợ, rơi Khí Trượng

Trời, Người, A Tu La

Sợ hãi mà chắp tay

Thảy đều quy mệnh lễ……”

_Y theo sự ghi chép của Kinh Thánh Diệu Cát Tường Chân Thật Danh thì Diệu Cát Tường cầm Kim Cương, bên ngoài hiển tướng uy mãnh rất đáng sợ, bên trong Tướng của Tâm là tướng Nhu Đồng Văn Thù tượng trưng cho Nội Tâm thuần tịnh không ô nhiễm.

_Trên đỉnh đầu của Văn Thù Bồ Tát có năm búi tóc, làm hình Đồng Tử. Năm búi tóc tượng trưng cho năm Trí của Phật, Đồng Tử là ý của Thiên Chân, nhân đây mà Văn Thù cũng được xưng là Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử, Tục xưng là Nhu Đồng Văn Thù

Ở đồ hình bên trên thì Văn Thù Bồ Tát ngồi ở trên hoa sen, tay phải nắm cây kiếm Trí Tuệ, tay trái cầm Phóng Trí (Kinh Điển Bát Nhã) trên hoa sen

*) Phụ chú của người dịch:

Chân Ngôn chính của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đàn Thành này là:

OṂ_ A RA PA CA NA  DHĪḤ

11/03/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: