Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/03/2014

TỤNG TÁN CHÂN NGÔN _ÔNG (OṂ)

TỤNG TÁN CHÂN NGÔN _ÔNG (OṂ)

TỤNG TÁN CHÂN NGÔN _ÔNG

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Ngay lúc trầm tư mặc niệm Mạn Trà La thời người cầu nguyện, kẻ cầu đạo (Sadhaka) cung kính ngâm tụng một Chân Ngôn ấy, thanh âm là nền tảng hợp lý với tần suất chấn động, đồng thời tiến hành hợp với chân lý của vũ trụ để lý giải và đánh thức Mạch Luân của Linh Thể

Ngay trong tất cả Tụng Tán thì thanh âm rất có lực là Ông (OṂ) đại biểu cho sự nhận biết hợp với Chỉnh Thể của vũ trụ

Lại thêm hai âm tiết khác: tiếng A (ĀḤ) Hồng (HŪṂ) để phân biệt với Hầu Lung (cổ họng) và Tâm Tạng (trái tim) liên hệ khởi lập. Điều đó cấu thành ba thứ như chủng tử thâm nhập vào đất của bàn đá (thạch bàn địa) kèm với nắm giữ Bản Chất của Phật Tính (Buddhatā) dẫn vào trong thân thể của con người

_Ngay lúc ngâm tụng Chân Ngôn thời thấu qua bộ phận thích hợp của thân thể, hiệp trợ chuyển hóa. Đấy có thể dùng để lý giải

Ông (OṂ) văn tự vĩnh hằng của câu ấy là Chỉnh Thể. Phàm là quá khứ, hiện tại, vị lai đến bờ bên kia xa xăm là vĩnh hằng chẳng hư hoại, toàn bộ đều là Ông (OṂ)

Đại Sĩ Liên Hoa Sinh (Padma-saṃbhava) chỉ bày Bí Mật Ngữ như sau:

Ông (OṂ) cũng là Vô Tướng đại biểu cho tên gọi chung của tất cả. Nguyên lai, một chữ Ông (OṂ) là tượng trưng cho tất cả vũ trụ, là tên gọi chung của vạn Đức. Ông (OṂ) có tất cả ý tưởng bao dung toàn bộ”

Trong Mật Tông nói Ông (OṂ) có sự dung nhập với Quy Y là ý tưởng y theo trì giữ tại phương diện Lý

_Bà La Môn Giáo của Ấn Độ đem chữ Ông (OṂ) đại biểu cho ba vị Đại Thần: Tất Tu Nô (Viṣṇu), Thấp Bà (Śiva), Phổ La Mạn (Brahma) mà ba vị Đại Thần ấy cũng là sự tượng trưng cho vũ trụ

Người tu Mật Pháp hiểu biết vũ trụ vốn trống rỗng (Śūnya: không). Do Ông (OṂ) tự tại đại biểu cho sự Không Tịch (vắng lặng trống rỗng ) của vũ trụ. Trước tiên do chữ Ông (OṂ) có thanh âm tiến vào chữ Ông (OṂ) không có thanh âm mà đạt được sự buông bỏ bên trong cảnh giới hoàn toàn hợp nhất của Ta và vũ trụ

_Hành Giả từ xa hướng về hư không màu xanh lam, vũ trụ hóa làm một chữ Ông (OṂ) rồi Hành Giả Mật Tông nuốt chữ Ông (OṂ) ấy xuống, liền là hợp nhất

Do quán sát chữ Ông (OṂ), lại dung nhập chữ Ông (OṂ) liền có thể ly khai nhân gian của Thế Tục, buông bỏ hai Chấp Nhân Ngã (ta, người) chứng đắc Vô Ngã (không có cái ta) với trống rỗng (Không)

Trong chữ Ông (OṂ) có đầy đủ ba thân là: Pháp Thân, Ứng Thân, Báo Thân

 

07/03/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: