Đăng bởi: Tống Phước Khải | 02/03/2014

LONG THẦN THẠCH QUANG TỨ PHÁP CHÚ

LONG THẦN THẠCH QUANG TỨ PHÁP CHÚ (.PDF)

LONG THẦN THẠCH QUANG TỨ PHÁP CHÚ

Tứ Pháp: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện

Biên soạn: HUYỀN THANH

Khi cúng phụng các Đức Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điển thì tụng trì Thần Chú Này xin gia hộ

NAMO  RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

OṂ  NAMO  BHAGAVATE  KĀMA-RŪPIṆE  MAHĀ-BALA  NĀGĀDHIPATAYE  SVĀHĀ

OṂ PĀṢAṆA-PRABHA, DHARMA-MEGHA,  DHARMA-VARṢAṆA,  DHARMA-GARJITA,  DHARMA-VIDYU  RAKṢA  RAKṢA  MĀṂ

01/03/2014

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: