Đăng bởi: MT | 25/02/2014

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU BÁCH TỰ MINH

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU BÁCH TỰ MINH (.PDF)

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU BÁCH TỰ MINH

Biên soạn: Huyền Thanh

Phật Nhãn Phật Mẫu Tên Phạn là: Buddha-locanī, dịch âm là: Một Đà Lộ Tả Nẵng, Bộ Đà Lỗ Sa Na. Lại xưng là Phật Nhãn, Phật Nhãn Tôn, Phật Mẫu Tôn, Phật Mẫu Thân, Phật Nhãn Bộ Mẫu, Phật Nhãn Minh Phi,  Hư Không Nhãn Minh Phi, Hư Không Tạng Nhãn Minh Phi, Nhất Thiết Như Lai Phật Nhãn Đại Kim Cương Cát Tường, Nhất Thiết Phật Mẫu Tôn.

Tôn này được an trí tại hai viện Biến Tri Thích Ca Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhātu-maṇḍala) biểu thị cho Bát Nhã (Prajña), Nhất Thiết Trí (sarva-jña) và được xác nhận là nơi hóa hiện của Bát Nhã Trung Đạo Diệu Trí. Là Tổng Mẫu sinh ra chư Phật, Bồ Tát trong hai Bộ Kim, Thai. Dùng điều ấy làm Mẫu sinh ra công đức của Phật Bộ, cho nên xưng là Phật Mẫu (Buddha-mātā) hay Phật Bộ Mẫu (Buddha-kulāya-mātā). Lại do dùng đủ 5 loại mắt cho nên có tên gọi là Phật Nhãn (Buddha-locana).

 

_Phật Nhãn Phật Mẫu là Thần Biến của Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathāgata) hoặc Thích Ca Như Lai (Śākya-muṇi-tathāgata). Mật Hiệu là Thù Thắng Kim Cương, Công Đức ấy rất lớn, ở trong Mật Giáo là Bộ Chủ của Phật Bộ, Mật Hiệu là Thù Thắng Kim Cương, chữ Chủng Tử là GA (丫) hoặc GAṂ (刃).

Trong Đại Nhật Kinh Sớ nói rằng: “An trí Phật Nhãn cũng là mẹ của Thích Ca Mâu Ni. Phương này dịch là Năng Tịch Mẫu, thường tác ưa thích nhìn thế gian, thân đoan nghiêm không có gì so sánh được, khắp thân có hào quang tròn, vui thích mỉm cười. Đây là Như Lai tùy loại hình sinh ra Tam Muội. Tam Muội này dùng chính Đại Từ Phổ Nhãn làm Thể, quán sát ứng với chúng sinh, dẫn lối lợi ích. Ánh sáng của Từ Nhãn (con mắt hiền từ) không có gì chẳng chiếu soi khắp, cho nên nói là ánh sáng trong sạch tròn trịa khắp Thể (biến thể viên tịch quang)”

Nhưng Du Chỉ Kinh nói Tôn ấy nên nhiếp thuộc Phật Đỉnh Bộ (Buddhoṣṇīṣa-kulāya) cùng với Nhất Tự Kim Luân (Ekākṣara-Uṣṇīṣa-cakra) đồng Thể, do Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) đã biến hiện ra mà điều đặc sắc nhất là dùng Tinh Tú làm quyến thuộc. Tu tập Pháp này có thể tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng Phước Thọ.

Pháp tu Phật Mẫu Phật Nhãn chủ về Tức Tai hoặc Giáng Phục. Quyến Thuộc của Tôn này là Tinh Tú.

_Phật Mẫu Phật Nhãn Bách Tự Minh:

OṂ_BUDDHA-LOCANI  SAMAYAM  ANUPĀLAYA_ BUDDHA-LOCANI  TVENA  UPATIṢṬA   DṚḌHO_ ME  BHAVA  SUTOṢYO_ ME  BHAVA  SUPOṢYO_ ME  BHAVA  ANURAKTO_ ME  BHAVA  SARVA  SIDDHIṂ_ME  PRAYACCHA  SARVA  KARMASU  CA  ME  CITTAṂ  ŚRĪYAṂ  KURU_ HŪṂ  HA  HA  HA  HA  HOḤ_ BHAGAVAṂ  SARVA  TATHÀGATA  BUDDHA-LOCANI_ MA  ME  MUṂCA_BODHA-LOCANI  BHAVA _ MAHĀ-SAMAYA-SATVA_  AḤ _  GAḤ

_Dịch nghĩa là :

Hỡi Phật Mẫu Phật Nhãn!

Xin Ngài hãy giữ gìn lời thề của mình

Xin Phật Mẫu Phật Nhãn hãy trú ngụ nơi con

Làm cho con được kiên cố vững chắc

Giúp cho con hoàn thành mọi nguyện cầu

Thúc đẩy con tăng trưởng Trí Tuệ thanh tịnh với Tâm Đại Bi mà thành tựu tất cả

Đồng thời làm cho Tâm của con được tinh khiết trong mọi hành động

HÙM, HA, HA, HA, HA, HỐC

Xin Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai Phật Nhãn đừng bỏ rơi con!

Hãy giúp con phát sinh được con mắt của Phật

Đừng để con phân cách với Đấng Phật Mẫu Phật Nhãn

Ngõ hầu thành tựu Đại Nguyện Hữu Tình

ẮC_ GẮC !

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: