Đăng bởi: Tống Phước Khải | 25/02/2014

BẠCH TẢN CÁI PHẬT ĐỈNH BÁCH TỰ MINH

BẠCH TẢN CÁI PHẬT ĐỈNH BÁCH TỰ MINH (.PDF)

BẠCH TẢN CÁI PHẬT ĐỈNH BÁCH TỰ MINH

BẠCH TẢN CÁI PHẬT ĐỈNH BÁCH TỰ MINH

Biên soạn: HUYỀN THANH

Bạch Tản Cái Phật Đỉnh có tên Phạn Sitàtapatra-uṣṇīṣa  (dịch âm là Tất đát bát đát la Ô Sắt Nị Sa)  hay  Uṣṇīṣa-sitàtapatra (dịch âm là Ô Sắt Nị Sa Tát đát đa bát đát la). Dịch nghĩa là Bạch Tản Phật Đỉnh, Tản Cái Phật Đỉnh, Tản Phật Đỉnh, Bạch Tản Cái Phật Đỉnh.

Bạch Tản Cái Phật Đỉnh là cái lọng màu trắng của Phật Đỉnh, biểu thị cho Đức Tính Đại Bi trắng tinh của Phật

Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Kinh có ghi: “Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca hiện thân thành Phật Đỉnh Vương (Uṣṇīṣa-rājan) đứng dưới cái lọng trắng, thân hình giống như một cái lọng trắng che trùm cả 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới này”

Do Đức Tính Từ Bi tươi trắng của Phật mà Bạch Tản Cái Phật Đỉnh còn biểu thị cho sự  Dùng Tĩnh Đức của Phật che trùm tất cả Tam Giới

Trong Thích Ca Viện của Thai Tạng Giới Mạn Đà La (Garbha-dhātu-maṇḍala). Bạch Tản Cái Phật Đỉnh biểu thị cho mọi tướng của Như Lai, dùng cái lọng Từ Bi trắng sạch che giúp chúng sinh làm Bản Thệ, có tướng mạo Bồ Tát rất vui vẻ đoan nghiêm. Thân hình màu vàng. Tay trái cầm hoa sen, trên sen có cái lọng màu trắng. Tay phải hơi gập cánh tay co đều 5 ngón ngang vai, ngón cái vịn đầu ngón trỏ. Ngồi Kiết Già trên tòa sen màu đỏ.

Mật Hiệu của Ngài là Dị Tướng Kim Cương

Chủng Tử của Ngài là LAṂ (吋) có ý nghĩa là Ánh sáng Trí Tuệ che trùm Pháp Giới chúng sinh đồng thời chữ LAṂ cũng biểu thị cho chân nghĩa Vô Tướng chẳng thể đắc hoặc Tất cả Pháp Tướng chẳng thể đắc

Trên căn bản thì Pháp tu trì Bạch Tản Cái Phật Đỉnh chuyên về Pháp Tức Tai (Śāntika: Cách thức ngăn ngừa và dứt trừ mọi tai họa, tội chướng) nhằm hỗ trợ cho người tu Thiền Định mau chóng dứt trừ Nội Chướng và Ngoại Chướng mà thực chứng Trí Tuệ giải thoát.

_Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Bách Tự Minh:

OṂ _ UṢṆĪṢA  SITĀTAPATRA  SAMAYAM  ANUPĀLAYA _ UṢṆĪṢA  SITĀTAPATRA  TVENA  UPATIṢṬA _ DṚḌHO  ME  BHAVA _ SUTOṢYO  ME  BHAVA _ SUPOṢYO   ME  BHAVA _ ANURAKTO  ME  BHAVA _ SARVA  SIDDHIṂ  ME  PRAYACCHA _ SARVA  KARMASU  CA  ME  CITTAṂ  ŚRĪYAṂ  KURU  HŪṂ _ HA  HA  HA  HA  HOḤ _ BHAGAVAṂ _ SARVA  TATHĀGATĀYA UṢṆĪṢA  SITĀTAPATRA    MĀ  ME  MUṄCA _ UṢṆĪṢA  SITĀTAPATRA    BHAVA _ MAHĀ  SAMAYA-SATVA _ ĀḤ

_Dịch nghĩa là:

Hỡi Bạch Tản Cái Phật Đỉnh!

Xin Ngài hãy giữ gìn lời thề của mình

Xin Bạch Tản Cái Phật Đỉnh hãy trú ngụ nơi con

Làm cho con được kiên cố vững chắc

Giúp cho con hoàn thành mọi nguyện cầu

Thúc đẩy con tăng trưởng Trí Tuệ thanh tịnh với Tâm Đại Bi mà thành tựu tất cả

Đồng thời làm cho Tâm của con được tinh khiết trong mọi hành động

HÙM, HA, HA, HA, HA, HỐC

Xin Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai Bạch Tản Cái Phật Đỉnh đừng bỏ rơi con!

Hãy giúp con phát sinh được ánh sáng Trí Tuệ che trùm Pháp Giới chúng sinh cùng với Đức Tính Đại Bi trắng tinh của Bạch Tản Cái Phật Đỉnh

Đừng để con phân cách với Đấng Bạch Tản Cái Phật Đỉnh

Ngõ hầu thành tựu Đại Nguyện Hữu Tình

ẮC_LAM

_Thường trì tụng Bách Tự Minh này có lợi ích như sau:

.)Hay sám hối và tiêu trừ nghiệp tội uế ác

.)Chận đứng Ma Oán

.)Nước, lửa, tất cả chất độc chẳng thể gây hại

.)Hay được  mặt trời, mặt trăng, Tinh Đẩu vui vẻ ủng hộ rồi giáng Cát Tường

.)Trừ tất cả Chú ác khiến phải chịu hàng phục

.)Được Đại Bi và Tuệ Giác vô thượng

.)Được quả vị Vô Sinh Pháp Nhẫn

24/02/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: