Đăng bởi: Tống Phước Khải | 24/02/2014

UẾ TÍCH KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH

UẾ TÍCH KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH (.PDF)

UẾ TÍCH KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH

Biên soạn: HUYỀN THANH

Uế Tích Kim Cương, tên Phạn là Ucchuṣma, dịch âm là Ô Bộ Sắt Ma, Ô Sắt Sa Ma, Ô Sô Tháp Ma, Ô Xu Sa Ma, Ô Sô Sắt Ma…Dịch ý là : Bất Tịnh Khiết, Trừ Uế, thiêu đốt Uế Ác… Lại có tên là: Ô Mục Sa Ma Minh Vương, Ô Xu Sáp Ma Minh Vương, Ô Tố Sa Ma Minh Vương. Cũng gọi là Uế Tích Kim Cương, Hỏa Đầu Kim Cương, Bất Tịnh Kim Cương, Thụ Xúc Kim Cương, Bất Hoại Kim Cương, Trừ Uế Phẫn Nộ Tôn….

_Kinh Đại Phật Đỉnh nói rằng: “Ô Sô Sắt Ma ở trước mặt Đức Như Lai, chắp tay đỉnh lễ hai bàn chân của Đức Phật rồi bạch Phật rằng: Con thường nhớ ức kiếp lâu xa khi trước, Tính của con nhiều Tham Dục thời có Đức Phật ra đời tên là Không Vương Như Lai thuyết giảng rằng “Dâm Dục nhiều sẽ thành ngọn lửa lớn” Ngài dạy con quán khắp trăm khớp xưng, bốn vóc thể, các hơi lạnh ấm. Do Thần Quang ngưng bên trong nên hoá Tâm đa dâm thành lửa Trí Tuệ (Prajñāgni). Từ đấy chư Phật đều gọi tên con là Hoả Đầu. Con do sức của Tam Muội Hoả Quang (Agni-prabha) mà thành A La Hán (Arhat) nên khởi Tâm phát Nguyện “Khi chư Phật thành Đạo thời con làm thân Lực Sĩ giáng phục Ma Oán cùng thành Phật Đạo”. Con do quán sát noãn xúc (cảm giác tiếp chạm ấm áp) của Thân Tâm lưu thông không có ngăn ngại mà tiêu trừ các sự chảy rỉ (Lậu: tên gọi riêng của phiền não). Đầu sinh ra lửa nóng, chứng Vô Thượng Giác. Do đó con nghĩ đấy là Pháp bậc nhất”

_Thầy dạy rằng: “Hoả Đầu Kim Cương tức là dùng lửa Trí Tuệ đốt cháy phiền não bất tịnh, ví như áo của con chuột lửa, khi thiêu đốt thì chỉ đốt sự nhơ uế trên áo chứ chẳng đốt cái áo. Nay Minh Vương cũng lại như thế, chỉ đốt cháy tướng của phiền não chứ chẳng đốt cháy Tính không có phiền não tức là Pháp Tính (Dharmatā) vậy. Lại nữa, vị Bất Tĩnh Kim Cương Phân Thân của Đức Thích Ca (Śākyamuṇi), vốn do Bản Nguyện của Đức Thích Ca là lìa bỏ các cõi nước thanh tịnh để cứu độ chúng sinh nơi nhiễm trược. Bản Nguyện nhiếp đất dơ uế để thành tựu sự hoá độ chúng sinh ác. Do đó nên khởi sự bền vững chính cần mà tu Khổ Hạnh lâu dài”

_nói rằng: “Bên trên đã trích dẫn Kinh Đại Phật Đỉnh nói Hoả Đầu Kim Cương là tên gọi riêng của Ô Sắt Sa Ma (Ucchuṣma tức Uế Tích Kim Cương)”

_Tinh yếu của Pháp Uế Tích Kim Cương là: Quán giải về Tịnh và Bất Tịnh bình đẳng, Trí Lực của Tà Chính nhất như, chuyển tội chướng Vô Minh thành tướng hảo trang minh, tức chuyển Pháp Ô Sô Sa Ma giáng phục Ma Vương mà thành Phật.

Nếu Hành Giả được Ô Sô Sa Ma Kim Cương gia trì thì hay chuyển uế thành tịnh, chuyển bất tịnh thành thanh tịnh, điều phục được tất cả loài Quỷ bất tịnh. Do uy đức này mà Giới Phật Giáo thường tế tự Ô Sô Sa Ma ở góc Đông trong nhà cầu và tôn xưng là Xí Thần, Thụ Húc Kim Cương, Uế Húc Kim Cương….

Theo Hệ Thiên Đài (Thiên Thai) của Trung Quốc. Do uy lực quá mạnh mẽ của Pháp Uế Tích Kim Cương nên để có thể đi đúng theo tinh thần giải thoát không vướng chấp của Phật Giáo thì Hệ này truyền dạy cho Môn Đồ phải tu tập nhuần nhuyễn Pháp Đại Bi, tiếp đó phải thực chứng được Tâm Thanh Tịnh của Pháp Chuẩn Đề, cuối cùng mới truyền dạy Pháp tu Uế Tích Kim Cương.

_Uế Tích Kim Cương Bách Tự Minh: 

OṂ_ VAJRA  UCCHUṢMA  SAMAYAM  ANUPĀLAYA

UCCHUṢMA  TVENA  UPATIṢṬA

DṚḌHO  ME  BHAVA

SUTOṢYO  ME  BHAVA

SUPOṢYO  ME  BHAVA

ANURAKTO  ME  BHAVA

SARVA  SIDDHIṂ  ME  PRAYACCHA

SARVA  KARMA  SU  CA  ME  CITTAṂ  ŚRĪYAṂ  KURU –HŪṂ

HA  HA  HA  HA  HOḤ

BHAGAVAṂ_ SARVA  TATHĀGATA_ VAJRA  UCCHUṢMA  _ MĀ  ME  MUṄCA

UCCHUṢMA  BHAVA

MAHĀ  SAMAYA  SATVA

ĀḤ

_Dịch nghĩa là:

Hỡi Kim Cương Uế Tích!

Xin Ngài hãy giữ gìn lời thề của mình!

Xin Kim Cương Uế Tích hãy trú ngụ nơi con

Làm cho con được kiên cố vững chắc

Giúp cho con hoàn thành mọi nguyện cầu

Thúc đẩy con phát khởi Tâm Đại Nguyện thuần khiết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thành tựu tất cả

Đồng thời làm cho Tâm của con được tinh khiết trong sáng trong mọi hành động

HÙM_ HA HA HA HA  HỐC

Xin Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai, Kim Cương Uế Tích đừng bỏ rơi con

Hãy giúp cho con phát sinh được Trí Lực “Chuyển Uế thành Tịnh, Chuyển Tội Chướng Vô Minh thành tướng hảo quang minh, chuyển mọi sự việc của Thế Gian thành phương tiện giải thoát”

Đừng để con phân cách với Đấng Kim Cương Uế Tích

Ngỏ hầu thành tựu Đại Nguyện Hữu Tình

ẮC

Thường trì tụng Bách Tự Minh này có lợi ích như sau:

.)Hay sám hối và tiêu trừ nghiệp tội uế ác

.)Giáng phục tình dục

.)Hay chận đứng tất cả niệm ác chẳng cho tăng trưởng

.)Hay chuyển phiền não uế ác thành thanh tịnh

.)Giáng trừ bệnh do Ma Quỷ gây ra

.)Thông minh Trí Tuệ

.)Siêu độ giải thoát

.)Bản Tôn ứng mộng

.)Bản Tôn tương tùy

.)Thọ ký thành Phật

23/02/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: