Đăng bởi: Tống Phước Khải | 22/02/2014

KIM CƯƠNG THỌ MỆNH CHÂN NGÔN

KIM CƯƠNG THỌ MỆNH CHÂN NGÔN (.PDF)

image002

KIM CƯƠNG THỌ MỆNH CHÂN NGÔN

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Pháp bí mật của Diên Thọ (kéo dài tuổi thọ) chủ yếu là cúng phụng Giáng Tam Thế Minh Vương (Trailokya-vijaya-vidya-rāja) Giáng Tam Thế Minh Vương là một trong năm vị Đại Minh Vương: một Thuyết là Hoá Thân của Đức Phật A Súc (Akṣobhya-buddha) ở phương Đông, lại một Thuyết là Bà La Môn Giáo Chủ Thần, Hoá Thân của Thấp Bà (Śiva)

_Pháp Tướng của Giáng Tam Thế Minh Vương có bốn mặt, tám cánh tay, là một dạng của tướng bạo ác rất phẫn nộ, bàn chân trái đạp lên Đại Tự tại Thiên (Maheśvara), bàn chân phải đạp lên Thiên Phi Ô Ma (Uma). Bốn mặt ấy là: mặt chính màu xanh, mặt bên phải màu vàng, mặt bên trái màu xanh lục, mặt phía sau màu hồng, râu tóc đều là màu đỏ, miệng lộ răng nanh bén. Hai tay trái phải thứ nhất kết Giáng Tam Thế Minh Vương Ấn để ngang ngực. Bên phải: tay thứ hai cầm cái chày, tay thứ ba cầm mũi tên, tay thứ tư cầm cây kiếm. bên trái: tay thứ hai cầm móc câu, tay thứ ba cầm cây cung, tay thứ tư cầm sợi dây

_Người tu Pháp này nên kết Giáng Tam Thế Minh Vương Thủ Ấn, trong tâm thức quán tưởng Pháp Tướng của Giáng Tam Thế Minh Vương. Trước tiên ngồi Kiết Già, nhắm mắt, hai tay kết Ấn để ngang ngực. Trước tiên, tưởng hiện ra một vầng trăng ngay trong Hư Không. Trong vành trăng hiện ra chày Kim Cương năm chấu (ngũ cổ Kim Cương chử) rồi chày Kim Cương càng biến càng lớn, lại biến thành Giáng Tam Thế Minh Vương. Lúc này quán tưởng cần thiết phải mỗi mỗi rõ ràng. Tất cả Quán Tưởng rõ ràng xong, lại trì Kim Cương Thọ Mệnh Chân Ngôn:

Ông, bà nhật lạp, ngọc sái, thoa cáp

OṂ_ VAJRA YUṢAI  SVĀHĀ

(Theo người dịch thì Chân Ngôn này là:

OṂ_  VAJRĀYUṢE  SVĀHĀ)

Chân Ngôn này, cần thiết trì 108 biến, niệm xong Chú, lại quán tưởng lỗ chân lông trên khắp thân của Giáng Tam Thế Minh Vương tuôn ra Cam Lộ (Amṛta), rồi Cam Lộ ấy từ mặt chính trong hư không rưới xuống bên dưới, rót vào trong thân của Hành Giả Mật Tông, từ đỉnh đầu rồi vào Thân Tâm, khiến cho thân tâm được đại kiên cố. Lúc này, Hành Giả Mật Tông như đồng tiến vào một dạng tình hình của Tam Ma Địa

Sau khi ra khỏi Định, dùng Kim Cương Hợp Chưởng (Tam Xoa Chử Thủ Ấn) để trên đỉnh đầu, niệm: “Ông, châm, bà nhật lạp, dục” (OṂ_  HUṂ  VAJRĀYUḤ) bảy biến. Lại ấn năm chỗ: vầng trán, cổ họng, trái tim, vai trái, vai phải… sau đó đưa Kim Cương Hợp Chưởng trở lại đỉnh trán rồi bung Ấn. Bung Ấn tuỳ liền quán tưởng chính mình đã chạy thẳng qua thân, xuyên qua giáp trụ như đồng đắc được một dạng Kim Cương Bất Hoại. Hết thảy tất cả tai nạn nguy hại đến sinh mệnh, toàn bộ lìa ra rồi đi, tất cả cái chết đột ngột chẳng phát sinh trên thân của chính mình. Cần thiết tưởng được sống lâu, kéo dài tuổi thọ.

_Tu Giáng Tam Thế Minh Vương Pháp chủ yếu tiến vào Kim Cương Trường Thọ Tam Ma Địa cũng nhất định hay được kéo dài tuổi thọ, được Kim Cương Bất Hoại.

Trọng điểm của Pháp này tại khắp thân phần của Giáng Tam Thế Minh Vương rưới Cam Lộ của ánh sáng, rồi Hành Giả Mật Tông được Cam Lộ ánh sáng rót vào, hay tiêu trừ trăm bệnh, hay không có tai vạ, trừ bệnh tật. Ngay lúc Cam Lộ ánh sáng như sao xa mưa tuôn thì Hành Giả Mật Tông như ánh sáng tắm Phật, có dung nhập mà hiểu biết, có đại kiến cố mà hiểu biết. Đấy là tương ứng vậy.

21/02/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: