Đăng bởi: Tống Phước Khải | 21/02/2014

BÁCH TỰ MINH CHÂN NGÔN

BÁCH TỰ MINH CHÂN NGÔN (.PDF)

BÁCH TỰ MINH CHÂN NGÔN

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

OṂ_ VAJRA-SATVA  SUSAMAYAM- ANUPĀLAYA  VAJRASATVA  TVENOPATIṢṬA  DṚDHO  ME  BHAVA  SUTUṢYO  ME  BHAVA  ANURAKTO  ME  BHAVA  SUPAṢYO  MA  BHAVA  SARVA  SIDDHIṂ  ME  PRAYACCHA  SARVA  KARMASU  CA  ME  CITTA ŚRIYAḤ  KURU  HŪṂ  HA  HA  HA  HA  HOḤ  BHAGAVAṂ  SARVA TATHĀGATA-VAJRA MĀ  ME  MUCA  VAJRĪ  BHAVA  MAHĀ-SAMAYA-SATVĀ  A  HŪṂ  PHAṬ

(Theo người dịch thì bách Tự Minh Chú này là:

OṂ_ VAJRASATVA  SAMAYAM  ANUPĀLAYA_VAJRASATVA  TVENA  UPATIṢṬA  DṚDHO_ME  BHAVA  SUTOṢYO_ME  BHAVA SUPOṢYO_ME  BHAVA  ANURAKTO_ME  BHAVA  SARVA  SIDDHIṂ_ME  PRAYACCHA  SARVA  KARMASU  CA  ME  CITTAṂ  ŚRĪYAṂ  KURU_HŪṂ  HA  HA  HA  HA HOḤ_ BHAGAVAṂ  SARVA  TATHĀGATA-VAJRA _ MA  ME  MUṂCA_VAJRĪ  BHAVA_MAHĀ-SAMAYA-SATVA_AḤ  HŪṂ  PHAṬ )

Kim Cương Tát Đỏa Bách Tự Minh Chân Ngôn có nghĩa bí mật, Công Đức rất hoành vĩ. Sau khi tu Pháp, trì niệm Chú này ba biến thì hết thảy lỗi với sự lầm lần hoặc chảy rỉ của Pháp tu như đồng với một dạng mặt trăng lớn phóng ánh sáng giúp cho toàn vẹn, chẳng vướng lỗi trái ngược với chư Phật Bồ Tát… Không những như điều này, ngoài ra thường tụng Chú này thì có thế làm dụng của Sám Hối nhằm tiêu trừ Nghiệp Chướng, hay chận đứng nhiều niệm ác khiến cho niệm ác chẳng tăng trưởng, hay phá các phiền não, có thể dùng giáng phục Ma Quái, khiến cho Yêu Ma lẫn trốn không còn dấu vết, tăng trưởng phần Phước với Đức Hạnh.

_Có một bản Kinh Điển của Ấn Độ nói như vầy: “Công Đức của năm loại Thắng Trí chẳng bằng niệm một biến Bách Tự Minh”. Bách Tự Minh Chú Chân Kinh.

_Thật ra, ở bên trong Bách Tự Minh Chú có ba ý nghĩa rất lớn:

1_Tự Tính Thanh Tịnh. Bách Tự Minh Chú làm cho tất cả đều là thanh tịnh, Tự Tính đều là thanh tịnh. Bạn chỉ cần niệm Bách Tự Minh Chú thì tất cả sự ô uế, toàn bộ chuyển hóa thành thanh tịnh. Ấy là đạo lý gì? Do vì Bách Tự Minh Chú cũng là trống rỗng (Śūnya:không), trống rỗng dùng cái gì đề làm đại biểu? Dùng hư không quang tạnh không có mây (vô vân tình không) làm đại biểu. Hình tượng hư không quang tạnh không có mây là cảnh giới của không khí, bất kỳ một thứ Đông, Tây nào ở bên trong hư không quang tạnh không có mây đều có thể hóa làm vô hình, đều là thanh tịnh

2_Tự Tính Chân Như. Ấy cũng là sau khi bạn niệm Bách Tự Minh Chú thì ngang bằng với lúc niệm Chân Như, niệm Chân Lý. Tự Tính của bạn chẳng những là thanh tịnh mà Tự Tính của Bạn cũng là Phật, Phật cũng là thanh tịnh, miệng thanh tịnh, ý thanh tịnh, thân thanh tịnh… toàn bộ đều là thanh tịnh. Bạn cũng ngang bằng với sự đem Nghiệp bản thân của chính bạn, toàn bộ chuyển hóa thành thanh tịnh

3_Tự Tính rộng lớn. Rộng lớn vô biên ấy là Phật. Sự rộng lớn vô biên đó, là có mặt ở khắp mọi nơi, hơn nữa còn rộng lớn vô biên, lớn không có gì bên ngoài, nhỏ không có gì bên trong, cũng là ý nghĩa vô cùng không có bờ mé. Xưa nay vốn thế là vô cùng không có bờ mé, nghiệp gieo trồng nhỏ nhiệm ấy cũng ở trong khoảng vô cùng không có bờ mé hóa làm vô hình.

_Bởi thế ý nghĩa rất chủ yếu của Kim Cương Tát Đỏa Bách Tự Minh trống rỗng (Śūnya: không), liên kết với Nghiệp của bạn là trống rỗng (Không) cũng là Thân Nghiệp trống rỗng, Ý Nghiệp trống rỗng, Khẩu Nghiệp trống rỗng… toàn bộ hóa làm cảnh trống rỗng (Không Cảnh) là một loại Pháp bậc nhất Sám Hối rất thù thắng.

Do vậy, bạn niệm Kim Cương Tát Đóa Bách Tự Minh Chú thì ý nghĩa rất chủ yếu cũng là đem tất cả Nghiệp, toàn bộ hóa làm sự trống rỗng thanh tịnh. Ấy cũng là ý nghĩa của Kim Cương Tát Đóa Bách Tự Minh Chú

21/02/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: