Đăng bởi: Tống Phước Khải | 20/02/2014

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN (.PDF)

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn được thấy ở Đại Phương Đẳng Đà La Ni Kinh: “Đà La Ni này là điều mà bảy Đức Phật quá khứ đã tuyên nói. Như vậy bảy bảy cũng chẳng thể đếm, cũng chẳng thể tính toán được nói Đà La Ni này cứu nhiếp chúng sinh. Hiện tại chẳng thể tính toán, chẳng thể đếm được bảy Đức Phật ở mười phương, vị lai chẳng thể tính toán, chẳng thể đếm được bảy Đức Phật cũng tuyên nói Đà La Ni này cứu nhiếp chúng sinh

Dùng Đà La Ni Kinh này cứu nhiếp Tỳ Khưu vướng Luật Nghi ác (ác luật nghi tỳ khưu) trong đời vị lai, khiến cho họ trụ bền chắc ở Địa thanh tịnh.

Này Thiện Nam Tử! Nếu có Tỳ Khưu hủy bốn Cấm nặng (tứ trọng cấm), chí Tâm nhớ niệm Đà La Ni Kinh này, tụng một ngàn bốn trăm biến. Tụng một ngàn bốn trăm biến xong lại sám hối một lần, thỉnh một vị Tỳ Khưu làm người chứng, tự tỏ bày tội ấy, hướng trước hình tượng, như vậy thứ tự trải qua 49 ngày siêng năng sám hối xong thì các Giới Căn nếu chẳng sinh trở lại ắt không có chuyện đó. Người ấy hay ở 87 ngày siêng năng sám hối xong, nếu chẳng bền chắc Tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề thì cũng không có chuyện đó”

_Trong Cao Vương Quán Thế Âm Chân Kinh cũng có nêu bày Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn:

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha la đế, tỳ lê ni đế, ma ha già đế chân lăng càn đế, thoa cáp

LIBA  LIBATI  GUHA  GUHATE  DHARANITE  NIHARATE  VINISITE  MAHAGATE  CIḶ-GATE  SVĀHĀ

(Theo người dịch thì Đà La Ni này là: REPA  REPATE  KUHA  KUHATE  TRANITE  NIGALARITE  VIMARITE  MAHĀ-GATE  ŚĀNTIṂ  KṚTE  SVĀHĀ)

_Cao Vương Quán Thế Âm Chân Kinh là Kinh Điển mà Chân Phật Tông rất rất tôn sùng. Thật tế, Kinh này là Kinh Điển rất hiệu nghiệm, khi niệm thì có Pháp Lực  rất lớn chẳng thể nghĩ bàn được. Kinh này tại Đường Triều cũng rất rất có tiếng tăm, người người cung tụng. Kỳ thật trong Chân Kinh hàm chứa ba lực lượng lớn:

1_ Sức hồng danh của chư Phật. Hồng danh của chư Phật ấy là sự tượng trưng cho ý thức của vũ trụ, Cao Vương Kinh cũng là tên gọi chung của chư Phật.

2_Sức của Chú: Cao Vương Kinh có nêu bày Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn. Sức Chú của một Đức Phật chẳng phải là nhỏ bé, huống chi là sức Chú của bảy Đức Phật. Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn thật chẳng thể nghị bàn được.

3_ Trong Cao Vương Kinh nói hay diệt khổ sinh tử, tiêu trừ các độc hại. Cũng mười chữ ấy, tin tưởng ắt được cứu.

_Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn chỉ có bảy câu giản đơn dễ niệm, chẳng những chỉ diệt được tội mà còn có công hiệu lớn. Bảy Đức Phật hộ trì, Thần Thông Diệu Pháp tận cùng từ trong Chân Ngôn này tuôn ra chẳng ngừng.

Chân Ngôn này nếu có thể trì lâu dài, niệm vạn vạn biến, tự Tâm Tâm niệm một động, thì sự linh cảm nào mà chẳng đầy đủ.

20/02/2014
Nguồn: kinhmatgiao.wordpress.com

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: