Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/02/2014

ĐẠI CÁT TƯỜNG THIÊN NỮ TÂM CHÚ

ĐẠI CÁT TƯỜNG THIÊN NỮ TÂM CHÚ (.PDF)

ĐẠI CÁT TƯỜNG THIÊN NỮ TÂM CHÚ

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Cát Tường Thiên ở trong Hư Không Tạng Viện của Thai Tạng Giới Mạn Trà La đứng hầu bên cạnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

Cát Tường Thiên đều được ghi chép trong nhóm Tối Thắng Vương Kinh, Kim Quang Minh Kinh, Công Đức Thiên Kinh. Đại Cát Tường Thiên Nữ có tên Phạn là Ma Ha Thất Lợi (Mahā-śrī) hoặc xưng là Công Đức Thiên

Pháp này thích hợp cho người nữ tu trì. Tu trì Pháp này thì dung mạo ấy hơn hẳn ngàn vạn người, một đời không có tai vạ, là Pháp Tức Tai của Đại Cát Tường, lợi ích rất lớn.

Đại Cát Tường Thiên Nữ đối với Thế Gian có Thệ Nguyện, người nữ tu Pháp cảm ứng rất nhanh, có thể trừ tất cả tai họa, Phật Sống Liên Sinh từng thường truyền thụ qua Chân Phật Tông Cát Tường Thiên Nữ Kỳ Mộng Pháp

_Nghi Quỹ đơn giản được trình bày như bên dưới:

1_Cúng phụng tướng phẫn nộ của Cát Tường Thiên Nữ (Cát Tường Thiên Nữ hiện thân Kim Cương phẫn nộ, cỡi trên con ngựa. mông con ngựa thường có một con mắt)

2_Sợi dây ngũ sắc ước mong thanh tịnh hơn lửa

3_Thời gian  cúng dường, dâng hương, lễ bái, cầu đảo… nên chọn lựa ngay lúc ban đêm thắp đèn, với lúc ăn chiều, lúc cơm sắp chín

5_Trì niệm Cát Tường Thiên Nữ Tâm Chú:

“Ông, ma cáp thất lợi gia, thoa cáp” càng nhiều càng tốt

OṂ_ MAHĀ-ŚRĪYA  SVĀHĀ

6_Cuối cùng, mỗi lần niệm một biến Chú thì đem dây ngũ sắc làm một gút kết, liên tiếp niệm bảy biến chú thì làm bảy gút kết

7_Đem sợi dây ngũ sắc đã gút kết tốt, cột buộc ngay trên cổ tay trái

8_Chắp tay hướng về Cát Tường Thiên Nữ cầu đảo, thỉnh cầu ngay trong đêm đó ban cho chỉ bày ở trong mộng, chỉ bày sự thành bại, tốt xấu về sự việc của chính mình [hôn nhân, sinh ý (sức của mạng sống), sự nghiệp, tài vận, bệnh tật, tu hành, quan phi (?quan lại phân xử), con cái, thọ mệnh, đi xa…]

9_Cầu xin một việc tức có thể được, đơn giản đừng phức tạp

10_ Ngay trong đêm đó, trước lúc nằm ngủ, chắp tay lại cầu đảo lần nữa

11_Trước lúc ngủ, nên tắm gội, mặc áo mới, trì Chân Ngôn vào mộng (đêm ấy, Cát Tường Thiên Nữ cùng gặp trong mộng chỉ bày cho sự tình tốt xấu)

_Ghi nhớ: Nếu như cần thiết tu hành Pháp này thì chủ yếu phải thành tâm, yêu cầu được sự quán đỉnh của Căn Bản Truyền Thừa Thượng Sư Liên Sinh Hoạt Phật Lô Thắng Ngạn của Chân Phật Tông. Có quán đỉnh xong, mới có thể dùng tu.

15/02/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: