Đăng bởi: MT | 16/02/2014

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM TÂM CHÚ

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM TÂM CHÚ (.PDF)

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM TÂM CHÚ

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva) nguyên đã phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) cứu độ chúng sinh. Sau khi trải qua nhược can Kiếp thì phát hiện chúng sinh chưa độ được vẫn còn vô cùng vô tận, họ liên tục nhận chịu sự dằn vặt của mọi loại thống khổ, trải qua vô số thứ sinh sinh chết chết lưu chuyển. Bởi thế, Quán Thế Âm Bồ Tát lại phát Tâm: “Ta sẽ độ hết tất cả chúng sinh, nếu Ta lui mất Tâm Bồ Đề, nguyện khiến cho thân của Ta bị xé rách thành ngàn mảnh”

Sau đó, Đại Sĩ lại trải qua một thời gian rất dài, sau đó lại phát hiện số mục chúng sinh vẫn chưa giảm chút nào. Như vậy, Tâm “phát Tâm độ hết chúng sinh” của Quán Thế Âm Bồ Tát ngay lúc ấy bị lay động lui giảm. Lúc này, cái đầu của Quán Thế Âm liền bị vỡ nát thành chín khối, thân thể bị xé rách thành ngàn mảnh

Khi ấy, Đức Phật A Di Đà (Amitāyus-buddha) cầm chín cái đầu của Quán Thế Âm Bồ Tát, đem mỗi một cái đầu kết hợp dựng lập lại, mặt bên trên lại an trên gò má của Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-pāṇi-bodhisatva), lại đem cái đầu của Đức Phật A Di Đà an tại khuôn mặt cao nhất, xong biến thành 11 cái đầu. Đức Phật lại cầm các mảnh bị phá vỡ, gom tập dựng lập lại, biến thành một ngàn bàn tay, một ngàn con mắt …sau đó, biến hóa thành Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

_Tâm Chú ấy là:

Nam mô tam mãn đa mẫu đà nam, ngõa nhật lạp, đạt ma, ta

NAMO  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ VAJRA-DHARMA  HRĪḤ

_Quán Tưởng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát: trước tiên nên quán hư không, hư không hiện ra một vành trăng, chính giữa vành trăng có một chữ chủng tử TA (猭:HRĪḤ). Sau đó Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra, phát ra hào quang. Lúc ấy nên quán tưởng cúng phẩm ở ngay trước mặt, dùng một chữ Chú “Bang (正:PAṂ) cũng biến hóa không cùng không tận, cúng dường Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

Quán Thế Âm Bồ Tát sinh Tâm vui vẻ, phóng ba ánh sáng: trắng, hồng, xanh lam gia bị cho Hành Giả. Tự thân Hành Giả biến thành ánh sáng phi thường. Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát do tiếp nhận sự cúng dường của Hành Giả, nên Ngài cũng biến thành một điểm ánh sáng đi đến Đỉnh Luân của Hành Giả, từ Đỉnh Luân của Hành Giả tiến vào mạch chính giữa (trung mạch) của Hành Giả. Mặt bên trong trái tim của Hành Giả có một hoa sen, chính giữa có một chữ TA (猭:HRĪḤ). Sau lúc ấy thì Quán Thế Âm Bồ Tát tiến vào trong trái tim của Hành Giả, ngồi trên hoa sen trong trái tim của Hành Giả. Sau đó điểm ánh sáng ấy dần dần tăng lên tràn đầy toàn thân của Hành Giả. Khoảng một cái búng tay, quán tưởng chính mình biến thành Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau đó, lại trì Tâm Chú:

Nam mô tam mãn đa mẫu đà nam, ngõa nhật lạp, đạt ma, ta

NAMO  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ VAJRA-DHARMA  HRĪḤ

16/02/2014

 

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: