Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/02/2014

TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG TÂM CHÚ

TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG TÂM CHÚ (.PDF)

TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG TÂM CHÚ

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Tài Bảo Thiên Vương là Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương, một trong bốn vị Đại Thiên Phương. Tên Phạn là Tỳ Sa Môn (Vaiśravaṇa).

Tài Bảo Thiên Vương thống lãnh các Bộ Dạ Xoa, là vị Thần thũ hộ phương Bắc của cõi Diêm Phù Đế (Jambu-dvīpa), cư ngụ tại cung Thủy Tinh ở phương Bắc của núi Tu Di (Sumeru), tùy tùng của Ngài phần lớn là quyến thuộc Dạ Xoa, La Sát.

Căn cứ vào sự ghi chép của Kinh Điển, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trụ ở đời thời Thiên Vương ở ngay trước mặt Đức Phật dựng lập Thệ Nguyện nguyện hộ trì Phật Pháp kèm cấp cho chúng sinh tài phú tư lương, khiến cho họ thành tựu Pháp Thế Gian.

Trong Tạng Mật có thuật Tài Bảo Thiên Vương lại có tên là Nam Thông Tiết, lại là nơi hóa hiện của Nam Phương Bảo Sinh Phật, một trong năm Đức Phật ở năm phương, chung quanh có tám Tuấn Tài Thần vây quanh làm bộ thuộc đều chủ quản kho tàng của Trời (thiên khố) ở tám phương, hợp trợ cho Tài Bảo Thiên Vương cứu độ chúng sinh, để thỏa mãn Nguyện của chúng sinh

Hình tướng của Tài Bảo Thiên Vương có thân màu vàng ròng, một đầu hai cánh tay, đầu đội mão báu, tay phải cầm cái lọng, tay trái cầm con chuột phun ra vật báu, dùng Tòa Như Ý ngồi trên con sư tử ở núi Tuyết, bảo bối Anh Lạc đầy khắp trên thân, hai vai: bên phải là mặt trời, bên trái là mặt trăng, tài bảo không tận làm sở hữu của Ngài.

_Liên quan đến Pháp tu của Tài Bảo Thiên Vương: Tài Bảo Thiên Vương có thể dùng một Thủ Ấn thông dụng, có thể co chỉ, có Thủ Ấn điểm tượng Lục Độ Mẫu: chia mở ngón trỏ, hợp ngón giữa ngón vô danh dựng đứng, cột buộc ngón út bên trong, hai ngón cái kèm nhau. Ấy là Thủ Ấn của Tài Bảo Thiên Vương

_Chú Ngữ của Tài Bảo Thiên Vương là:

Ông, phi hạ ngõa na gia, thoa cáp

OṂ_ VAIŚRAVANAYA  SVĀHA

(Theo người dịch thì câu Chú này là: OṂ_ VAIŚRAVAṆĀYA  SVĀHĀ)

Tiếp theo chính là Quán Tưởng: Ở trong toàn bộ Pháp Giới, người rất giàu có chính là Đa Văn Thiên. Tên gọi riêng của Đa Văn Thiên chính là Tài Bảo Thiên Vương.

Nếu cúng phụng Pháp Tướng của Tài Bảo Thiên Vương, quán tưởng hình tướng của Ngài, trì Chú Ngữ của Tài Bảo Thiên Vương, kết Thủ Ấn… cũng có thể dùng tu Pháp của Tài Bảo Thiên Vương.

Người từng thọ nhận Quán Đỉnh của Tài Bảo Thiên Vương Pháp. Nếu ở trước mặt Bản Tôn, thành tâm cầu xin, kèm tinh cần trì tụng Chú Ngữ ấy, thường hành Từ, Bi, Hỷ, Xả, Phạm Hạnh, lợi lạc tất cả chúng sinh… do nhờ Đại Lực gia trì của Tài Bảo Thiên Vương nân xa lìa các chướng nạn nguy ách, lại chẳng bị tất cả Ma Chướng, mau mãn các Thắng Nguyện, tăng trưởng Phước Đức Thọ Mệnh, hay ban cho Hành Giả tiền của vô tận, tu hành Phật Pháp không có chướng ngại, hưng thịnh sự nghiệp của Thế Gian Pháp, tài nguyên rộng tiến, việc việc thuận toại, viên mãn vô ngại.

16/02/2014

 

 

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: