Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/02/2014

DI LẶC BỒ TÁT CHÂN NGÔN

DI LẶC BỒ TÁT CHÂN NGÔN (.PDF)

DI LẶC BỒ TÁT CHÂN NGÔN

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Di Lặc Bồ Tát tại Mật Tông, nguyên có tên gọi là Muội Đát Lệ Dã (Maitreya). Tôn này ở bên trong Thai Tạng Giới Mạn Trà La có vị trí ở phương Đông Bắc của Trung Đài Bát Diệp Viện. Ở bên trong Kim Cương Giới Mạn Trà La có vị trí ở phương Đông của 16 Tôn đời Hiền Kiếp

Đại Luân Kim Cương bên trong Thai Tạng Giới Mạn Trà La cũng là Hóa Thân Kim Cương Phẫn Nộ của Di Lặc Bồ Tát

_Chân Phật Tông Căn Bản Truyền Thừa Thượng Sư Liên Sinh Hoạt Phật truyền có Di Lặc Bồ Tát Bạch Vân Quán. Pháp ấy có trọng điểm như bên dưới (xem xét rõ Liên Sinh Hoạt Phật Văn Tập_Mật Tạng Kỳ Trung Kỳ)

1_ Kết Di Lặc Bồ Tát Bát Diệp Ấn cũng là Kim Cương Hợp Chưởng Ấn. Trước tiên bên trái chuyển một lần xuống dưới, lại bên phải chuyển một lần xuống dưới, để ở ngực

2_Quán tưởng trong hư không hiện ra Di Lặc Bồ Tát

“Đối diện không trung, Thầy ngồi trên trăng sen (vành trăng trên hoa sen)

Tôn Tịnh Di Lặc, tướng ôn hòa lặng vui

Tín Tâm (tâm tin tưởng) Ta, trong cõi Phước Đức Thắng

Vì hoằng Chính Pháp, thường trụ Trời Đạo Lợi”

Lúc này, quán tưởng Di Lặc Bồ Tát, trái tim của Ngài có chữ YU  [chữ chủng tử] như đồng với mây trắng mông mênh lay động nhẹ nhàng. Chữ chủng tử của mây trắng mông mênh lay động nhẹ nhàng ấy như một dải lụa trắng, thỉnh triệu Hành Giả Mật Tông. Hành Giả Mật Tông như cỡi mây, tự hiểu biết thân mình bay lên, rồi ở trái tim của Di Lặc Bồ Tát, mây trắng càng đến gần càng tinh vi. Hành Giả Mật Tông trụ ở trái tim chí tôn của Di Lặc Bồ Tát. Hai điều này dung hợp Tự Tính với Phật Tính (Buddhatā) không có phân biệt

3_Niệm Di Lặc Bồ Tát Tâm Chú:

“Ông, mễ xuy gia, thoa cáp” (108 biến)

OṂ_ MAITREYA  SVĀHĀ

Hành Giả tiến vào Tam Ma Địa (Samādhi), mây trắng ở ngay bên dưới ấy, trên mây có tháp báu, điện báu toàn là Ma Ni tạo thành, trong điện báu có Di Lặc Bồ Tát đang thuyết Pháp

Hành Giả Mật Tông y theo sức gia trì của ba Mật: Thủ Ấn, Quán Tưởng, Chú để làm tăng tiến chính mình, tiến vào Tam Ma Địa ở Nội Viện của Di Lặc, được Di Lặc Bồ Tát ban cho Quán Đỉnh thọ ký. 

_Chân Phật Hành Giả nếu có thế hoẳng Pháp giúp đời, hoặc phát nguyện tu tập Di Lặc Bạch Vân Quán thì có thể đi theo Bồ Tát Di Lặc, trước tiên sinh vào Tịnh Thổ của Di Lặc, rồi đời vị lai, Di Lặc Bồ Tát quyết định thành Phật thì người đi theo, nhất định thành Phật. Ấy là sự phổ độ của Long Hoa Tam Hội (3 hội Long Hoa)

15/02/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: