Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/02/2014

DIỆU ÂM PHẬT MẪU TÂM CHÚ

DIỆU ÂM PHẬT MẪU TÂM CHÚ (.PDF)

DIỆU ÂM PHẬT MẪU TÂM CHÚ

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Diệu Âm Phật Mẫu tên Phạn là Tát La Tát Phạt Để (Sarasvatī), phát âm tốt đẹp, khéo ca vịnh.

Diệu Âm Thiên Nữ có một mặt hai cánh tay, da trắng như tuyết, dung nhan như ngọc, tơ xanh thành búi tóc, áo Trời, quần lụa, vòng xuyến, Anh Lạc, các thứ tô điểm trang nghiêm, khuôn mặt như Đồng Nữ 12 tuổi, hai chân giao chéo nhau, an trụ ở tại vành trăng trên hoa sen.

Lại Thiên Nữ này được dụ với Thần âm nhạc, tay trái nhẹ nâng cây đàn đầu chim phượng có ngàn sợi dây, Ngón tay ngọc bên tay phải nhẹ vịn tấu âm màu nhiệm khiến lỗ tai ưa thích lắng nghe.

_Phật Giáo Tạng Truyền xếp Văn Thù Bồ Tát Diệu Âm Phật Mẫu làm Chủ Tôn Trí Tuệ. Tu trì Diệu Âm Phật Mẫu có thể dùng khai phát Trí Tuệ, tăng gốc Phước Tuệ. Tu trì Pháp Môn này có thể mở Tuệ tăng Phước, được biện tài khéo léo màu nhiệm phá các Ngoại Đạo, Tà LuậnṚốt ráo mà nói thì có thể dùng hiển rỏ đều sinh khởi Phật Trí, được chứng Phật Quả, thành tựu tất cả Tất Địa của Văn Thù Diệu Âm không có hai (vô nhị Văn Thù Diệu Âm nhất thiết Tất Địa) 

_Diệu Âm Phật Mẫu xuất hiện từ Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, Kinh Đại Tùy Cầu với Kinh Đại Nhật. Vị ấy xưng Hiệu là Biện Tài Thiên Nữ, Mỹ Âm Thiên Nữ, Diệu Âm Thiên Nữ

_Diệu Âm Phật Mẫu Tâm Chú:

“Ông, sa lạp sa để, thoa cáp

OṂ_ SARASVATĪ  SVĀHĀ

_Bản Thệ của Diệu Âm Phật Mẫu được ghi chép ở Phẩm Đại Biện Tài Thiên Nữ trong Kinh Tối Thắng Vương là: “Đạo Trường của Đức Thích Tôn tụ tập Đại Chúng lắng nghe Kinh Tối Thắng Vương thời vị Thiên Nữ này đứng dậy, ở trong Đại Chúng bạch Phật rằng: ‘Thế Tốn Nếu có vị Pháp Sư nói Kinh này sẽ tận hết TRí Tuệ của con, đầy đủ biện tài của ngôn thuyết trang nghiêm. Nếu vị Pháp Sư ấy đối với nghĩa của câu, văn tự của Kinh Điển này có chỗ quên mất thì khiến cho ghi nhớ khai ngộ, lại cho Đà La Ni, Tổng Trì vô ngại. Đối với vô lượng hữu tình nghe Kinh Điển này đều được Phước Trí, Biện Tài chẳng thể nghĩ bàn, Đại Tuệ không cùng tận, khéo hiểu mọi Luận, các kỹ thuật, hay ra khỏi sinh tử, mau đến Vô Thượng Bồ Đề”

_Tu tập Biện Tài Thiên Nữ Kim Cương Pháp được tài của Biện Luận, ấy cũng là đầy đủ biện tài vô ngại

1_Cái miệng như nước của Huyền Hà vĩnh viễn chẳng đứt đoạn dòng chảy, mau chóng phi thường

2_Biện luận lanh lợi, lời nói có vật rất tốt đẹp màu nhiệm

3_Hay ứng với thời cơ mà biện luận

4_Không có hiện ra Luận sai lầm

5_Ý biện không có cùng tận, vĩnh viễn chẳng đứt đoạn

6_Nơi biện luận đều có Ý Cảnh phong phú

7_Là biện tài của Lý màu nhiệm vô thượng.

_Cõi Trời mà Biện Tài Thiên Nữ cư ngụ được xưng là Đại Biện Thần Dụng Tự Tại Quang Khiết Danh Thiên, ngang bằng với Quả Vị của Bồ Tát ở Địa thứ chín. Ở địa vị của chư Thiên đi đến giảng là Đệ Nhất Nghĩa Thiên. Vị Thiên Nữ này cùng với nhân gian có sự cảm ứng mau chóng phi thường

_Người tu Pháp có thể nhìn thấy Biện Tài Thiên Nữ giáng xuống, khiến cho có sự hiệu nghiệm, thật là chẳng thể nghĩ bàn.

Người tu Pháp này thì tất cả tinh tú ác đi đến xâm hại, tất cả tai nạn, tất cả sự đau khổ do bệnh tật xung phạm, như đấu tranh, chiến tranh, mộng ác, Thần ác, Cổ Độc, Yểm Mỵ Chú…. Toàn bộ mỗi một nhóm ấy đều được giải trừ, tiêu diệt.

12/02/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: