Đăng bởi: MT | 11/02/2014

VŨ BẢO ĐÀ LA NI CHÂN NGÔN

VŨ BẢO ĐÀ LA NI CHÂN NGÔN (.PDF)

VŨ BẢO ĐÀ LA NI CHÂN NGÔN

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Vào thời đại của Đức Phật Đà (Buddha), trong nước Kiều Thiểm Di (Kauśaṃbi) có một vị trưởng giả Diệu Nguyệt (Sucandra) là một Đệ Tử có niềm tin trong sạch chân thành kính trọng Đức Phật. Trong nhà có nhiều quyến thuộc và tôi tớ. Chỉ vì tiền của thiếu thốn , nam nữ trong nhà có nhiều bệnh tật, Kinh Tế của vận nhà khó có thể duy trì được.

Ngay lúc đó, Đức Phật Đà trụ ở rừng Kiến Tra Ca (Kaṇṭaka) trong nước Kiều Thiểm Di. Do đó, trưởng giả Diệu Nguyệt mới có một cơ duyên thỉnh hỏi Đức Phật Đà: “Trong Thế Gian, nam nữ nghèo khốn làm thế nào xa lìa được sự nghèo túng? Làm sao được tài bảo giàu có và có thể chu cấp cho thân thuộc với ban cho chúng sinh Hữu Tình?”

Đức Phật Đà nói cho trưởng giả Diệu Nguyệt biết: Ở Đời quá khứ, Ngài (Đức Phật) từng ở chỗ của Đức Kim Cương Hải Âm Như Lai (Vajra-dhāra-sāgara-nirghoṣa-tathāgata) thời được trọn vẹn Vũ Bảo Đà La Ni. Đà La Ni này có Uy Đức lớn, người trì tụng sẽ có nhiều lợi ích:

1_ Phi Nhân (Amanuṣya), Dạ Xoa, La Sát, Quỷ ác chẳng thể gây hại. Loài chuyên môn ăn mỡ, tủy, mủ, máu, nước mũi, thứ khạc nhổ, nước tiểu, phân của con người. Các Quỷ muốn đến gây não hại đều chẳng thể gây chướng ngại được. Bệnh hoạn, đói khát, bệnh dịch, nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt.

2_Tâm nhớ, tay cầm, viết chép, chỉ nghe danh tự thọ trì, tùy vui, rộng vì người khác diễn nói thì kẻ trai lành, người nữ thiện ấy trong đêm dài được an ổn, thọ nhận các khoái lạc. Đời này chẳng nghèo cùng và chư Thiên thảy đều vui vẻ, giáng xuống tài bảo, lúa đậu, ban Phước cho người thọ trì.

3_Nếu nam nữ hiền thiện, cúng dường tất cả Như Lai, ở ngày đêm không có gián đoạn tụng trì Đà La Ni này thì trong nhà người ấy: tài bảo tức kho tàng tràn đầy, không có thiếu thốn.

Sau khi trưởng giả Diệu Nguyệt lắng nghe Đức Phật Đà nói Vũ Bảo Đà La Ni này thời trong Tâm vui vẻ phi thường. Sau khi quay về nhà, trưởng giả thọ trì, đọc tụng chẳng gián đoạn kèm rộng vì người khác phân biệt, giải nói.

Có một lần, Đức Phật Đà sai A Nan (Ānanda) đến nhà của vị trưởng lão để xem xét thời A Nan phát hiện bên trong kho tàng ở nhà của vị trưởng lão có mọi loại tiền tài, lúa đậu, các vật châu báu với các vật dụng thảy đều tràn đầy sung túc… chẳng giống với tình tình nghèo khốn xưa kia. Lúc này, Đức Phật mới nói cho A Nan biết: Nhân (Hetu) này là trong Tâm của trưởng lão Diệu Nguyệt tin tưởng trong sạch nơi Đức Thế Tôn, kèm thọ trì Vũ Bảo Đà La Ni này làm Duyên (Pratyaya) vì tất cả hữu tình tuyên nói 

_Vũ Bảo Đà La Ni cũng có tên là Năng Hoạch Nhất Thiết Tài Bảo Phục Tàng, cũng có tên là Nhất Thiết Như Lai Xưng Tán Vũ Bảo Đà La Ni Giáo.

Chú ngắn của Vũ Bảo Đà La Ni là:

Ông, phạp tô, đạt liệt, thoa cáp

OṂ_  VASU-DHARA  SVĀHĀ

Nếu có nam nữ hiền thiện, trong nhà nghèo khốn, thiếu thốn tiền của. Trong Tâm tin tưởng trong sạch, cúng dường Như Lai, trì tụng Chú này chẳng gián đoạn ắt hay thoát lìa nghèo túng, được tài bảo lớn.

10/02/2014

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: