Đăng bởi: Tống Phước Khải | 09/02/2014

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU TÂM CHÚ

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU TÂM CHÚ (.PDF)

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU TÂM CHÚ

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH 

Phật Nhãn Phật Mẫu là một Bản Tôn được Mật Giáo cúng phụng, là một Tôn trong bIến Trí Viện với Thích Ca Viện trong Thai Tạng Giới Mạn Trà La của Mật Tông. Lại xưng là Phật Nhãn (Buddha-locani), Phật Mẫu Tôn, Phật Mẫu Thân, Phật Nhãn Bộ Mẫu, Phật Nhãn Minh Phi, Hư Không Nhãn Minh Phi, Hư Không Tạng Nhãn Minh Phi, Nhất Thiết Như Lai Phật Nhãn Đại Kim Cương Cát Tường Nhất Thiết Phật Mẫu…

Phật Nhãn Phật Mẫu là Thần Biến của Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathāgata) hoặc Thích Ca Như Lai (Śākya-muṇi-tathāgata). Mật Hiệu là Thù Thắng Kim Cương, Công Đức ấy rất lớn, ở trong Mật Giáo là Bộ Chủ của Phật Bộ

Trong Đại Nhật Kinh Sớ nói rằng: “An trí Phật Nhãn cũng là mẹ của Thích Ca Mâu Ni. Phương này dịch là Năng Tịch Mẫu, thường tác ưa thích nhìn thế gian, thân đoan nghiêm không có gì so sánh được, khắp thân có hào quang tròn, vui thích mỉm cười. Đây là Như Lai tùy loại hình sinh ra Tam Muội. Tam Muội này dùng chính Đại Từ Phổ Nhãn làm Thể, quán sát ứng với chúng sinh, dẫn lối lợi ích. Ánh sáng của Từ Nhãn (con mắt hiền từ) không có gì chẳng chiếu soi khắp, cho nên nói là ánh sáng trong sạch tròn trịa khắp Thể (biến thể viên tịch quang)”

_Ở vô lượng Kiếp trước, Pháp Thể không có tơ hào nào gây trở ngại được, do mọi Đức viên mãn, thường trụ chẳng biến, chỉ đem ánh sáng chiếu hướng Pháp Giới. Ánh sáng này nguyên từ hai con mắt phát ra, nhân vậy mà kêu là Đại Từ Phổ Nhãn, do Đại Từ Phổ Nhãn hóa hiện thành Nhất Thiết Phật Nhãn Đại Kim Cương Cát Tường Nhất Thiết Phật Mẫu Tâm Tôn, ấy tức là ánh sáng của Đại Nhật Như Lai hóa thân làm Phật Nhãn Phật Mẫu vậy.

Phật Nhãn Phật Mẫu: Tại Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, an trí Phật Nhãn. Phật Nhãn này có hai, là ao hoa sen đoan nghiêm, trong ao đều có hào quang tròn vui thích không tận, chính là Ma Ha Song Liên Trì (cái ao to lớn có hai đóa hoa sen đồng sinh ra từ một cành), Tam Muội của Ma Ha Song Liên Trì chính là dùng Đại Từ Phổ Nhãn làm Thể, quán sát ứng với cúng sinh mà dẫn lối, Từ Nhãn không có gì chẳng chiếu soi khắp cả.

_Phật Nhãn Phật Mẫu Tâm Chú lại xưng là Nhất Thiết Phật Nhãn Đại Minh Mẫu Chân Ngôn.

Chú ngắn là: “Nam ma tam mãn đa một đà nam. Ông, một đà, lộ tả nễ, thoa cáp

NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀ (?BUDDHĀNĀṂ)_ OṂ  BUDDHA-LOCANI  SVĀHĀ

_Kỳ Đặc Tối Thắng Kim Luân Phật Đỉnh Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Yếu nói rằng: “Đây gọi là Nhất Thiết Phật Nhãn Đại Minh hay ngưng dứt điều đáng sợ khó điều phục, vì muốn thành tựu Thế Gian Xuất Thế Gian, tất cả Phật Đỉnh Đại Luân Vương Pháp, tất cả sự việc địa vị, diệt các tranh luận… cũng là mẹ của tất cả các chủng tộc của Phật, lại là mẹ sinh dưỡng của tất cả các Đại Bồ Tát. Vì nói Uy Đức kỳ đặc của Đỉnh Luân Chân Ngôn nên các Đại Bồ Tát đều mất Bản Tâm, Uy Lực của chư Thiên, Long Thần bị diệt mất. Phàm tụng Nhất Tự Phật Đỉnh Minh thì trước tiên nên tụng Phật Nhãn Minh, niệm tụng xong rồi, cũng tụng bảy biến thì chúng Thánh vui vẻ, hữu tình an vui”

09/02/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: