Đăng bởi: Tống Phước Khải | 09/02/2014

TÁM VỊ ĐẠI MINH VƯƠNG

TÁM VỊ ĐẠI MINH VƯƠNG (.PDF)

Bát Đại Minh Vương

Biên dịch: HUYỀN THANH

Kinh Đại Diệu Kim Cương Đại Cam Lộ Quân Noa Lợi Diễm Man Sí Thịnh Phật Đỉnh ghi chép là:

“Khi ấy Bồ Tát Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi) hiện làm Giáng Tam Thế Kim Cương Minh Vương (Trailokya-vijaya-vajra-vidyarāja) phóng ánh sáng màu xanh, miệng hiện ra hai răng nanh, phát tiếng cười A Tra Tra, dùng bàn tay phải ném chày Kim Cương năm chấu, nói Bát Tự Tâm Chân Ngôn là:

OṂ_ NISUMBHA-VAJRA  HŪṂ  PHAṬ

Bấy giờ Bồ Tát Diệu Cát Tường (Maṃjuśrī) hiện làm Lục Tý Lục Đầu Lục Túc Kim Cương Minh Vương (Ṣaḍ-bhūja-ṣad-śīrṣa-ṣad-pāda-vajra-vidyarāja) phóng ánh sáng màu đen xanh, răng cắn mội dưới, giương dựng mắt với lông my, tay cầm cây kiếm bén, nói Tam Tự Tâm Chân Ngôn là:

Hồng, ác, hồng”

HŪṂ  AḤ  HŪṂ

Khi ấy Bồ Tát Hư Không Tạng (Ākāśa-garbha) hiện làm Đại Tiếu Kim Cương Minh Vương (Mahāṭṭa-hāsa-vajra-vidyarāja) phóng ánh sáng màu tro đen, miệng hiện hình cười lớn, ló hai răng nanh lên trên, tay trái cầm cây gậy màu xanh, tay phải cầm sợi dây, nói Thập Tự Tâm Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la tra hạ sa dã, hồng, phán tra”

OṂ_ VAJRĀṬṬA-HĀSAYA  HŪṂ PHAṬ

Lúc đó Bồ Tát Từ Thị Tôn (Maitreya-nātha) hiện làm Đại Luân Kim Cương Minh Vương (Mahā-cajra-vajra-vidyarāja) khắp thân màu vàng, phóng lửa lớn, tay phải cầm bánh xe Kim Cương tám căm, tay trái dựng đứng một chày Kim Cương độc cổ, nói Lục Tự Tâm Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la tác cật-la, hồng”

OṂ_ VAJRA-CAKRA  HŪṂ

Bấy giờ Bồ Tát Quán Tự Tại (Avalokiteśvara), ở trên đỉnh đầu hiện làm Mã Đầu Kim Cương Minh Vương (Hayagrīva-vajra-vidyarāja) màu xanh biếc, phóng ánh sáng màu đỏ, tay phải dơ cao nằm ngang ở trên đỉnh đầu, cầm một hoa sen làm thế đánh, tay trái nắm Quân Trì Ấn, nói Thập Tự Tâm Chân Ngôn là:

“Án, hạ dã ngật-lý phộc, hồng, phán tra”

OṂ_ HAYAGRĪVA  HŪṂ  PHAṬ

Bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng (Kṣiti-garbha) hiện làm Vô Năng Thắng Kim Cương Minh Vương (Aparājita-vajra-vidyarāja) khắp thân màu vàng, phóng lửa sáng, tay phải ném một cái chày Kim Cương, tay trái tác Nhĩ Ấn  hướng về cái miệng, nói Thập Tam Tự Chân Ngôn là:

Án, hộ lô hộ lô, tán noa lý, ma đẳng nghĩ, tát-phộc hạ”

OṂ_ HURU  HURU  CAṆḌALI  MATAṄGI  SVĀHĀ

Khi ấy Bồ Tát Trừ Cái Chướng (Nīrvaṇa-viṣkaṃbhin) hiện làm Bất Động Tôn Kim Cương Minh Vương (Acala-nāta-vajra-vidyarāja) khắp thân màu xanh, phóng lửa sáng rực, tay phải cầm cây kiếm, tay trái cầm sợi dây, rũ một lọn tóc xuống bên trái, nói Thập Tứ Tự Tâm Chân Ngôn là:

Án, a tả la, ca noa (1) tán noa, sa trì dã (2) hồng, dương tra”

OṂ_ ACALA  KAṆḌA  CAṆḌA  SĀDHAYA  HŪṂ  PHAṬ

Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền (Samanta-bhadra) hiện làm Bộ Trịch Kim Cương Minh Vương (Pandanakṣipa-vajra-vidyarāja), tay phải nắm một cái lọng xoay, tay trái cầm chày Kim Cương, khắp thân màu hư không, phóng lửa sáng rực, nói Thất Tự Tâm Chân Ngôn là:

Án, hột-lý-hồng, củ-lỗ-hồng, bột-lỗ-hồng, tố-lỗ-hồng, nhạ-lỗ-hồng, ngược”

OṂ _ HRĪṂ  VRŪṂ  BHRŪṂ  ŚRŪṂ  JRŪṂ  GAḤ

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: