Đăng bởi: Tống Phước Khải | 08/02/2014

NHƯ Ý LUÂN QUÁN ÂM TÙY TÂM CHÚ

NHƯ Ý LUÂN QUÁN ÂM TÙY TÂM CHÚ (.PDF)

NHƯ Ý LUÂN QUÁN ÂM TÙY TÂM CHÚ

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ
Việt dịch: HUYỀN THANH

Như Ý Luân Quán Âm có Mật Hiệu là Trì Bảo Kim Cương, là một thân biến hóa của Quán Thế Âm Bồ Tát.

Như Ý Luân Quán Âm dùng Lục Tý Như Ý Luân Quán Âm (Như Ý Luân Quán Âm có sáu cánh tay) rộng làm nơi cho Thế Gian cúng phụng

Căn cứ vào sự ghi chép của Quán Tự Tại Như Ý Luân Bồ Tát Du Già Pháp Yếu thì: “Bồ Tát có đủ sáu cánh tay, thân màu vàng ròng, ngồi ở trong vành trăng, Đỉnh Kế trên đầu đội mão báu trang nghiêm, trên mão có Đức Phật A Di Đà trụ tướng Thuyết Pháp. Bên phải: tay thứ nhất làm tướng suy tư biểu thị thương nhớ tất cả chúng sinh Hữu Tình, tay thứ hai cầm viên ngọc báu Như Ý biểu thị hay mãn túc Nguyện Vọng của chúng sinh, tay thứ ba cầm tràng hạt biểu thị hay cứu độ nỗi khổ của Bàng Sinh. Bên trái: tay thứ nhất đè núi Quang Minh có ý là hay thành tựu niệm tin tưởng (tín niệm) của chúng sinh không có lay động; tay thứ hai cầm hoa sen, dùng hoa sen ví dụ cho sự khiết tịnh, biểu thị hay tịnh trừ Pháp chẳng chính đúng của Thế Gian; tay thứ ba cầm bánh xe báu biểu thị hay chuyển bánh xe Pháp vô thượng. Cho nên có tên là Như Ý Luân (Cintā-maṇi-cakra). Sáu cánh tay biểu thị hay dạo ở sáu đường, dùng Tâm Đại Bi chặt đứt nỗi khổ của chúng sinh hữu tình”

_Như Ý Luân Quán Âm có Đại Thần Chú tên là Đại Liên Hoa Chiên Đàn Ma Ni Tâm Luân Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Sức uy thần của Pháp này giống như cây báu Ma Ni ban cho viên ngọc báu Như Ý, hay ban cho tất cả vật báu như cơn mưa tuôn xuống, mãn túc Nguyện Vọng của chúng sinh, hay được tiền tài của cải Thế Gian và Xuất Thế Gian

Chú Ngữ của Như Ý Luân Quán Âm có: ba loại Trường Chú, Đại Tâm Chú, Tùy Tâm Chú, chủ yếu y cứ theo Phật Thuyết Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni Chú Kinh 

_Tùy Tâm Chú ấy là: “Ông, oa lạp đáp, bát đầu mê, hồng

OṂ_ VARADA  PADME  HŪṂ

Tụng Chú này một biến liền hay trừ tội miễn nạn, thành tựu sự nghiệp. Nếu ngày ngày tụng trì 108 biến thì thấy Đức Phật A Di Đà tự hiện thân ấy, cũng thấy mọi loại trang nghiêm của Thế Giới Cực Lạc, kèm thấy các chúng Bồ Tát của Thế Giới Cực Lạc, cũng thấy tất cả chư Phật ở mười phương, cũng thấy Tịnh Thổ mà Quán Thế Âm Bồ Tát đã cư ngụ, liền được thân của mình thanh tịnh, hoa sen hóa sinh đầy đủ các tướng, chẳng rơi vào đường ác, thường sinh ra trước mặt Đức Phật.

_Căn cứ vào sự ghi chép của Như Ý Luân Đà La Ni Kinh, Phẩm Đàn Pháp thì: “Như Ý Luân Mạn Trà La chia làm hai là Nội Viện, Ngoại Viện. Lại xưng là Bí Mật Như Ý Luân Đà La Ni Đại Mạn Trà La Ấn Tam Muội Gia. Trong Kinh ghi thuật đường lối là: “Người chẳng đủ sức, chỉ vẽ vị trí ngồi, đều ở trên vị trí ngồi viết chép tên gọi (danh tự), làm Pháp cúng dường cũng được thành tựu”

Bí Mật Mạn Trà La Tam Muội Gia này là nơi mà Thánh Quán Tự Tại hiện thân ban cho Nguyện. Là nơi mà tất cả chư Thiên, Minh Tiên, Thần kính trọng khen ngợi thủ hộ. Là nơi mà các hữu tình trừ hết tội chướng, là nơi thành tựu hai loại thuốc Thế Gian Xuất Thế Gian, tăng trưởng Phước Uẩn. Khi chết sẽ được sinh về cõi nước Cực Lạc ở phương Tây, hoa sen hóa sinh, mặc quần áo của cõi Trời để tự trang nghiêm, biết được Túc Mệnh Trí cho đến Bồ Đề chẳng bị rơi vào đường ác”

08/02/2014

 

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: