Đăng bởi: Tống Phước Khải | 08/02/2014

ĐẠI UY ĐỨC MINH VƯƠNG TÂM CHÚ

ĐẠI UY ĐỨC MINH VƯƠNG TÂM CHÚ (.PDF)

ĐẠI UY ĐỨC MINH VƯƠNG TÂM CHÚ

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Uy Đức Minh Vương, Phạn Ngữ Diêm Mạn Đức Ca (Yamantāka). Lại xưng là Lục Diện Tôn, Lục Túc Tôn, Đại Uy Đức Vương.

_Theo lệ thường như Thánh Diêm Mạn Đức Ca Uy Nộ Vương lập thành Đại Thần Nghiệp Niệm Tụng Pháp nói rằng: “Thánh Diêm Mạn Đức Ca Uy Nộ Vương”

 .) Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn Đại Uy Đức Nghi Quỹ Phẩm nói rằng: “Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương”. Lại nói là: “Đại Uy Đức Tôn”

 .) Đại Nhật Kinh Sớ nói là: “Giáng Diễm Ma Tôn”

 .) Bí Tạng Ký, phần cuối ghi là: “Diêm Ma Đức Ca Tôn”

 .) Nhân Vương Kinh Nghi Quỹ nói là: “Uy Nộ Lục Túc Kim Cương”

_Đại Uy Đức Minh Vương Giáo Lệnh Luân Thân của Đức A Di Đà Như Lai (Amitāyus-tathāgata:Vô Lượng Thọ Như Lai) ở phương Tây, Tự Tính Luân Thân ấy là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Maṃjuśrī-bodhisatva)

Bổ Đà Lạc Hải Hội Quỹ nói là: “Lục Túc Tôn là Phẫn Nộ của Vô Lượng Thọ Phật, Tự Tính Luân là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Đại Uy Đức hay giáng phục Diễm Ma (Yama) cho nên gọi là Giáng Diễm Ma Tôn

_Tán Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn Nghi Quỹ Phẩm nói rằng: “Việc phẫn nộ bộc lộ sự đáng sợ, hay hoại Tỳ Na La cũng chặt đứt Mệnh của Diêm Ma, phẫn nộ mạnh mẽ làm Thường Nghiệp (nghiệp thông thường)”

_Nghi Quỹ tu hành hoàn chỉnh của Đại Uy Đức Minh Vương, tại đời Tống đã có Kinh Điển dịch theo tiếng Hán như: Phật Thuyết Diệu Cát Tường Tối Thắng Căn Bản Đại Giáo Kinh, Phật Thuyết Diệu Cát Tường Du Già Đại Giáo Kim Cương Bồi La Phộc Luân Quán Tưởng Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh.

_Nhìn chung thường niệm Đại Uy Đức Minh Vương Tâm Chú:

Ông, truất lợi, tạp lạp lỗ bạch, hồng, kham, thoa cáp”

OṂ_ HRĪḤ  KALA-RUPA   HŪṂ   KHA  SVĀHĀ

(Theo người dịch thì Tâm Chú này là: OṂ_ HRĪḤ  KĀLA-RŪPA  HŪṂ  KHAṂ  SVĀHĀ) 

_ Đại Uy Đức Kim Cương cũng xưng là Bố Úy Kim Cương, tại Mật Giáo thì thuộc ở vô Thượng Du Già Pháp Hệ. Nhân vị ấy hay giáng phục Ma ác, có Pháp Lực ngưng ác hướng Thiện cho nên gọi là Đại Uy Đức

9 khuôn mặt của Đại Uy Đức Kim Cương biểu trưng cho 9 Bộ Khế Kinh của Đại Thừa

34 bàn tay với thân ngữ ý biểu trưng cho 37 Đạo Phẩm

16 bàn chân biểu trưng cho 16 Không Tính

Ôm ấp Minh Phi biểu trưng cho Đại Lạc

Đám lửa Kim Cương của phẫn nộ ấy biểu trưng cho Từ Bi thanh tịnh của sự giáng phục, tồi hủy ác cũng là làm Thiện

Cái đầu cao nhất (tối thượng) của Đại Uy Đức Kim Cương là màu vàng, trình hiện Bản Tướng của Văn Thù, tượng trưng dính với Từ Bi.

Trừ cái đầu Bồ Tát cao nhất đội mão báu hoa lệ, tám khuôn mặt còn lại ấy đều đội mão năm đầu lâu

Sắc mặt của con trâu và hai cái sừng trâu đại biểu cho Giáo Pháp Huyễn Thân Quang Minh

Ấy là tinh tủy của Mật Tục Giáo Pháp 

07/02/2014

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: