Đăng bởi: Tống Phước Khải | 08/02/2014

CÁT TƯỜNG HỶ KIM CƯƠNG TÂM CHÚ

CÁT TƯỜNG HỶ KIM CƯƠNG TÂM CHÚ (.PDF)

CÁT TƯỜNG HỶ KIM CƯƠNG TÂM CHÚ

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Hỷ Kim Cương (Hevajra) lại xưng là Đại Bi Không Trí Kim Cương.

_Hỷ Kim Cương Bản Tục, Hán dịch là Đại Bi Không Trí Kim Cương Đại Giáo Vương Kinh (Mahātantra-rāja-māyākalpa. Hoặc Hevajra ḍākinī-jāla saṃvara-tantra)

_Hỷ Kim Cương Bản Tục ở trong bốn loại Đát Đặc La (Tantra) của Mật Giáo thì thuộc Vô Thượng Du Già Bộ

Ý tứ của Đại Bi Hỷ. Mặt bên ngoài của vị ấy tuy hiển hiện tướng phẫn nộ, kỳ thật bên trong (nội tại) là Từ Bi phi thường “Ta dùng phẫn nộ của Ta, hiển hiện Từ Bi của chính mình”. Ấy là hình tượng của Kim Cương Thần. 

_Hỷ Kim Cương tại Mật Giáo là Tôn thứ nhất, đầu tiên hiện ra  Đại Hách Lỗ Cát (Mahā-Heruka). Hách (He) là Tính trống rỗng (Śūnyatā: Không Tính), Lỗ (Ru) là chặt đứt tất cả nhiễm, Cát (Ka) là không có nơi chốn (sở tại)

_Ý nghĩa chân chính của hình tượng Hỷ Kim Cương có 7 điểm:

1_Vị ấy là Kim Cương bất hoại, do Chân Lý là bất hoại

2_Vị ấy là vua của Đại Lực, như mặt trời mặt trăng, một dạng ánh sáng của Địa (Bhūmi) rực rỡ xán lạn

3_ Vị ấy hay thành tựu đủ tất cả của Thế Gian

4_ Vị ấy là vua của sự giải thoát thuộc Xuất Thế Gian (Lokottara). Vị ấy chẳng những đã thành tựu Pháp Thế Gian (Loka) mà còn hay chuyển nhượng đủ cho bạn tăng thêm Trí Tuệ, được đến Không Tính (Śūnyatā) rốt ráo, thành tựu sự giải thoát của Xuất Thế Gian.

5_Đại Tham của vị ấy là phương tiện Đại Lạc. Nhân vì có lợi ích của Tham, là một loại phương tiện và khoái lạc

6_Bản chất phẫn nộ của vị ấy là Đại Bi (Mahā-kāruṇa) biểu hiện trên mặt rất phẫn nộ, kỳ thật bên trong của vị ấy thì rất Từ Bi.

7_Hỷ, Xả của vị ấy là Phật Tính (Buddhatā) của phương tiện (Upāya) và Trí Tuệ (Prajña). Vị ấy là Địa (Bhūmi) rất vui vẻ và Từ Bi, tận hết thảy lực lượng để cứu độ chúng sinh.

_Hỷ Kim Cương Tâm Chú tức là Không Trí Kim Cương Tâm Chân Ngôn:

Ông, đế ngõa, tất chủ, ngõa nhật lạp, hồng hồng hồng, phát tra, thoa cáp

OṂ_ DEVA  PICU  VAJRA, HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ,  SVĀHĀ

Hành Giả Mật Giáo y theo Nghi Quỹ Hỷ Kim Cương sinh khởi Hỷ Kim Cương (Hevajra) rồi lại được sự gia trì của Bản Tôn Hỷ Kim Cương. Nhờ vào sự gia trì của Hỷ Kim Cương cũng tụ hội sinh ra lực lượng của Chú. Như sức Chú này cũng tụ hội phát huy rốt ráo. Chủ yếu là Hành Giả Mật Giáo nên trước tiên quy y Căn Bản Thượng Sư và tiếp nhập sự Quán Đỉnh của Hỷ Kim Cương, mới là như Pháp tu trì.

08/02/2014

 

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: