Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/02/2014

UẾ TÍCH KIM CƯƠNG CHÂN NGÔN

UẾ TÍCH KIM CƯƠNG CHÂN NGÔN (.PDF)

UẾ TÍCH KIM CƯƠNG CHÂN NGÔN

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Trong Uế Tích Kim Cương Kinh ghi chép là: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tùy theo trái tim bên trái, hóa sinh vị Kim Cương Bất Hoại ở trong Chúng đứng dậy, bạch với Đại Chúng rằng: “Ta có Đại Thần Chú hay bắt lấy Phạm Vương” Nói lời này xong, ở trong Chúng hiển Đại Thần Thông”

Uế Tích Kim Cương (Ucchuṣma-vajra) là Hóa Thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là Giáo Lệnh Luân Thân (Ādeśana-cakra-kāya) của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

_Đức Phật ở tại hai cây Bà La (Śāla) bên sông Bạt Đề (Ajita-vatī), khi chính yếu vào Niết Bàn (Nirvāṇa) thời có Loa Kế Phạm Vương đem chúng Thiên Nữ đi theo cùng nhau hưởng dục lạc, chẳng đến thăm hỏi Đức Phật Đà. Có rầt nhiều vị Tôn Giả, Môn Phái, đủ trăm ngàn Chúng với Chú Tiên và Kim Cương Thần… trước tiên đi đến nơi dục lạc của Loa Kế Phạm Vương, đều bị Loa Kế Phạm Vương dùng vật dâm uế bất tịnh làm cho toàn bộ bị khốn đốn hết. Lúc này, Đức Phật dùng Căn Bản Trí phát ra ánh sáng Thường Lạc Tịch, tùy ánh sáng xoay chuyển theo bên trái, từ trong trái tim hóa ra một Tôn Kim Cương Thần. Tôn Kim Cương Thần ấy được tôn xưng là Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương Phật. Lại nhân vì duyên phá khí dơ uế cho nên lại xưng là Uế Tích Kim Cương. Vị Kim Cương Thần ấy là Hóa Thân Kim Cương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhảy lên hư không bay đến cung Trời của Loa Kế Phạm Vương, một lần chỉ vào khí dơ uế thì khí dơ uế cũng biến thành Tịnh Thổ, nắm lấy Chú Tiên với Kim Cương Thần bị vây khốn, toàn bộ được giải phóng thoát ra bên ngoài. Trong khoảng thời gian rất ngắn, cũng bắt Loa Kế Phạm Vương chế phục, mang đến trước mặt Đức Phật Đà. Loa Kế Phạm Vương sám hối lỗi lầm trước kia, phát Tâm tu tập Phật Pháp, hộ trì.

_Tu hành Mật Tích Lực Vương Đại Quyền Thần Vương Uế Tích Kim Cương Pháp, nếu có tương ứng sẽ mau chóng thành Phật, được Phật Bồ Tát thọ ký. Nếu có sấm chớp, sét đánh, Rồng độc. gió lớn, mưa lớn, mưa đá, Thiên Tai… Người hành Pháp tương ứng, niệm Chân Ngôn dùng Ấn chỉ từ xa sẽ mau chóng liền được ngưng dứt, trị bệnh Tà: có thể ở bên cạnh đầu của người bệnh, đốt hương tụng Uế Tích Kim Cương Chân Ngôn thì lập tức trừ khỏi.

_Tu Mật Tích Kim Cương Pháp tương ứng thì có thể trị Cổ Độc, phá tất cả khí dơ uế, dựng lập Pháp Giới (Dharma-dhātu) Quỷ chẳng dám vào, lại có thể sai khiến Quỷ Thần, hay khiến cho cây khô sống lại, suối khô cạn sinh ra nước, núi khô cằn sinh ra cây cối, Dã Thú thuận phục, Dạ Xoa (yakṣa) La Sát (Rākṣasa) biến thành thị vệ của Hành Giả, Quỷ ác chẳng dám lừa gạt, cầu tất cả đều hay cát tường như ý, tất cả đều hay làm được.

_Phàm người tụng Chân Ngôn, cần yếu trước tiên tụng danh hiệu mười tiếng

“Nam ma Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam ma Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam ma Đại Quyền Thần Vương Phật”

 

_Tâm Chú là:

Ông, cụ lô đô lam, hồng, nặc”

OṂ_ KRODHANA  HŪṂ  JAḤ

 

06/02/2014

 

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: