Posted by: MT | 05/02/2014

HƯ KHÔNG TẠNG CẦU VĂN TRÌ CHÂN NGÔN

HƯ KHÔNG TẠNG CẦU VĂN TRÌ CHÂN NGÔN (.PDF)

HƯ KHÔNG TẠNG CẦU VĂN TRÌ CHÂN NGÔN

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Tu tập Hư Không Tạng Bồ Tát cầu Văn Trì Pháp hay khiến cho Trí Tuệ của chính mình tăng rộng, với sức ghi nhớ tăng lớn hơn, nghe tiếng trì Kinh một lần trải qua tai mắt cũng hay ghi trụ ở Tâm, vĩnh viễn không có dời mất.

Hình tượng của Hư Không Tạng Bồ Tát (Ākāśa-garbha-bodghisatva): “Đầu đội mão năm Phật, tay phải gấp cong lại cầm cây kiếm, cây kiếm có lửa sáng, tay trái để bên cạnh eo nắm quyền cầm hoa sen, trên hoa sen có vật báu như viên ngọc. Hư Không Tạng Bồ Tát màu trắng, ngồi trên hoa sen màu xanh”

_Trọng điểm của Hư Không Tạng Bồ Tát cầu Văn Trì Pháp như bên dưới:

1_ Trước tiên, cúng phụng Hư Không Tạng Bồ Tát. Đầu tiên ở trước tượng Bồ Tát, trì Văn Trì Chân Ngôn của Hư Không Tạng Bồ Tát

“Nam ma a ca xả yết bà gia. Ông a lợi, ca mã lợi, mộ lợi, thoa cáp”

NAMO  ĀKĀŚA-GARBHĀYA_ OṂ_ ARI  KAMARI  MURI  SVĀHĀ

Bình thời trì Chú này ở ngay trước tượng, thiết yếu trì đủ một trăm vạn biến

2_ Chú ý ngày có Nhật Thực hoặc Nguyệt Thực. Nếu ngày có Nhật Thực hoặc Nguyệt Thực, lấy hương hoa với thức ăn uống cúng dường Hư Không Tạng Bồ Tát. Lại dùng một cái chén nước đun sôi (khai thủy) cúng, rồi ngồi tĩnh tọa trước tượng.

3_ Tay kết hư Không Tạng Ấn: dựng thẳng hai ngón trỏ cùng vịn nhau như hình báu, hai ngón cái cùng dựa sát nhau, các ngón còn lại cài chéo nhau.

4_ Quán Tưởng: Nắm giữ rất rõ ràng hình tượng của Hư Không Tạng, tưởng niệm ở hư không ngay phương trước mặt. Lại quán tưởng lửa sáng (màu trắng) của cây kiếm báu của Hư Không Tạng như một dạng lửa mạnh bay dấy mau chóng, bắn ra một đường lửa của cây kiếm thành hình cầu vồng, bay vào trong nước đun sôi cúng phụng. Lại quán tưởng câu báu trên hoa sen hiện ra một đường ánh sáng màu trắng, luồng ánh sáng cũng bắn vào nước trong cái chén. Luồng ánh sáng trên cây kiếm báu ấy cũng là ánh sáng của cây kiếm Trí Tuệ dùng phá trừ nghiệp chướng ngu muội tích lũy trong nhiều đời, chém đứt tất cả sự ràng buộc của nghiệp đen (Hắc nghiệp). Luồng sáng của châu báu cũng là ánh sáng của Quả Trí Tuệ dùng tăng thêm luồng sáng Trí Tuệ của Hành Giả Mật Tông, có ý bền chắc chẳng quên

5_ Quán tưởng hai luồng ánh sáng kết thúc, liền trì tiệm Văn Trì Chân Ngôn của Hư Không Tạng Bồ Tát 108 biến.

6_ Chú trì xong, lấy nước đun sôi cúng dường, đem hình tượng mặt trời mặt trăng của Nhật Thực Nguyệt Thực, tưởng nhập vào trong nước đun sôi. Tức đại biểu trong nước đun sôi này có ánh sáng của cây kiếm Trí Tuệ, ánh sáng của Quả Trí Tuệ, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng… rồi sau đó uống một lần và hạ xuống. Lại cầu xin Hư Không Tạng Bồ Tát cho chính Hành Giả được dung nhập hợp nhất

04/02/2014

 

 

Advertisements

Categories