Đăng bởi: Tống Phước Khải | 05/02/2014

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH QUÁN ÂM TÂM CHÚ

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH QUÁN ÂM TÂM CHÚ (.PDF)

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH QUÁN ÂM TÂM CHÚ

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Bất Không Quyến Sách Quán Âm (Amogha-pāśa Avalokiteśvara) lại xưng là Bất Không Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, Bất Không Quảng Đại Minh Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, Bất Không Tất Địa Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, Bất Không Quyến Sách Bồ Tát… Mật Hiệu là Đẳng Dẫn Kim Cương (Samāhita-vajra), dùng sợi dây Bất Không làm tên gọi, là tượng trưng cho Quán Thế Âm Bồ Tát dùng sợi dây Đại Từ Bi cứu độ, hóa đạo chúng sinh. Tâm Nguyện ấy là ý chẳng bị rơi vào Không (Śūnya:trống rỗng)

Y theo sự ghi chép của bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Kinh là: “Ngay kiếp cuối cùng của kiếp thứ 91 ở đời quá khứ, Quán Thế Âm Bồ Tát từng trải qua tiếp nhận sự truyền thụ của Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, mà học được Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Mẫu Đà La Ni và ngay lúc mới được Đà La Ni này thời liền chứng được mười trăm ngàn Bất Không Vô Hoặc Trí Trang Nghiêm Thủ Tam Ma Địa Môn. Do sức của Chân Ngôn này, hiện thấy hết thảy Hội Chúng của chư Phật Như Lai trong vô lượng vô số mọi loại cõi nước ở mười phương, rồi đều cúng dường, lắng nghe Pháp thâm sâu, triển chuyển giáo hóa vô lượng hữu tình đều đước phát hướng Vô Thượng Bồ Đề (Agra-bodhi). Sau này, Quán Thế Âm Bồ Tát liền thường dùng Giáo Pháp của Chân Ngôn ấy hóa đạo vô lượng trăm ngàn chúng sinh”

Bất Không Quyến Sách Quán Âm có Quảng Đại Bất Không Ma Ni Cúng Dường Đà La Ni, thường niệm Chú này liền thành cúng dường rộng lớn

_Bất Không Quyến Sách Quán Âm Tâm Chú

Ông, a ma cát, tỳ xà gia, hồng, phán tra”

OṂ_ AṂMOGHA  VIJAYA  HŪṂ  PHAṬ

(Theo người dịch thì câu Chú này là: OṂ_ AMOGHA  VIJAYA  HŪṂ  PHAṬ)

Y theo Bất Không Quyến Sách Đà La Ni Kinh đã thuật là: “Bất Không Quyến Sách Tâm Chú gọi là Pháp của Bất Không Thành Tựu (Amogha-siddhi) đều hay tịnh trừ Nghiệp Chướng trong vô lượng vô biên Thế Giới, gom chứa vô lượng tư lương (Sambhāra) Phước Đức, tăng trưởng căn lành thảy đều hay sinh vô biên Trí Tuệ, vượt qua được vào cảnh giới Thần Thông. Đầy đủ phương tiện khéo léo, sáu Ba La Mật. Tăng trưởng tất cả Lực, Vô Sở Úy Bất Không Phật Pháp của tất cả Bồ Tát với bốn Thánh Đế, Thần Túc, Căn, Lực, Giác Đạo. Được Định, nhân duyên giải thoát, Tam Muội (Samādhi), Tam Ma Bát Để (Samāpatti:Đẳng Chí)… hay khiến cho người nhìn thấy, tu tập thành tựu sức Trí Tuệ uy đức của Thanh Văn, Duyên Giác, Phật Địa. Thành tựu đầy đủ thông minh, Phước Đức, Cát Tường, cần dũng tinh tiến, thế lực, biện tài. Bay trên hư không, ẩn hình tự tại, địa vị của Trì Chú Tiên. Đầy đủ sự ưa thích của Thế Gian, nhiều tiền của, phú quý. Thành tựu Pháp Hiền Bình Như Ý Châu. Giáng phục Khẩn Yết La (Kiṃkarā:thị giả, nô tỳ), Chế Trích Ca (Ceṭaka:Sứ Giả). Lấy các Phục Tàng (kho tàng chôn dấu), vào hang (?hang A Tu La), thuốc An Thiện Na… đều hay chữa trị trừ khỏi tất cả các bệnh do Quỷ Mỵ gây ra, Chú kết Đàn Pháp, giáng phục các Rồng với hàng nam tử, phụ nữ, đồng nam, đồng nữ. Cầu mưa, ngưng mưa, tiêu diệt giáng phục tai vạ, bệnh dịch… hay thành tất cả các việc, hưng tất cả Phước, diệt tất cả tội, thành tựu vô biên Môn, Đà La Ni, Tam Muội… được Pháp rộng lớn tối thắng.

05/02/2014

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: