Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/02/2014

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN (.PDF)

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn tức là Quán Không Chú. Chú Ngữ ấy có thể dùng Tự Tính thanh tịnh của ba Nghiệp. Nhân vì Chú Ngữ ấy có thể dùng chuyển nhượng tất cả hóa làm Không (Śūnya: trống rỗng) chẳng quản hết thảy nghiệp của bạn, toàn bộ mỗi mỗi thông hóa làm Không, chẳng quản nghiệp ác, nghiệp Thiện, nhân duyên gì, thứ gì… của bạn mỗi mỗi thông hóa làm Không (Śūnya: trống rỗng), ngang bằng với sự trọn vẹn rất thanh tịnh đấy! Kỳ thật, trên Thế Giới thì cái gì rất thanh tịnh? Hư Không rất thanh tịnh. Bởi thế bạn hiểu rõ được, đem tất cả hóa làm Không (Śūnya: trống rỗng). Quán Không Chú ấy một lần hiển hiện sinh ra thì tất cả mỗi mỗi thông với Tự Tính thanh tịnh, Tự Tính thanh tịnh, tất cả thanh tịnh nên cái gì cũng mỗi mỗi thông, đều biến thành thanh tịnh trọn vẹn

Cá nhân Ta (Liên Sinh Hoạt Phật) phát hiện một bí mật nhỏ bé ấy cũng là một thứ trong Pháp tu của Hành Giả Mật Giáo. Cần thiết, trước tiên quán Không (Śūnya: trống rỗng), nhân vì quán Không rất trọng yếu, chỉ cần bạn đem Tâm niệm của chính mình dừng lại, trống rỗng (Không: Śūnya) biết rõ tưởng niệm của chính mình, nên ngay tại khoảng một sát na đột ngột chớp nhoáng thì giòng Pháp Ý Thức của vũ trụ tụ hội rưới rót ngay đỉnh đầu, vào trong thân tâm của bạn.

Cá nhân Ta (Liên Sinh Hoạt Phật) đã thể hội dạng làm ấy. Trước tiên, tưởng mình ngồi ngay trên tòa hoa sen tám cánh, rồi trước mặt của mình có một vành trăng của ánh sáng, niệm Quán Không Chú (Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn):

“Ông, ty ba ngõa, tốc đạt, sa nhĩ ngõa, đạt nhĩ mạ, ty ba ngõa, tốc đóa, hàng”

OṂ_ SVĀBHAVA ŚUDDHA  SARVA  DHARMMA  SVĀBHAVA  ŚUDDHOHAṂ

(Theo người dịch thì Chân Ngôn này là: OṂ_ SVABHĀVA  ŚUDDHA_ SARVA  DHARMA  SVABHĀVA  ŚUDDHOHAṂ)

Tụng Chú năm biến, đem vành trăng càng tưởng càng lớn, lớn đến vô tận, thân của mình và vành trăng trong sạch trợ nhập vào nhau, tất cả đều trống rỗng (Không:Śūnya), nên ngay sau lúc ấy, giòng Pháp ánh sáng, nhập vào trong thân tâm, tràn đầy thân tâm, tức thời tương ứng tám loại cảm giác sinh ra trong thân (bát xúc:cảm giác lay động, cảm giác ngứa, cảm giác nhẹ nhàng, cảm giác nặng nề, cảm giác lạnh, cảm giác ấm áp, cảm giác rít sáp,cảm giác trơn nhẵn)

Bởi thế, Ta (Liên Sinh Hoạt Phật) như đây nói, chỉ cần tu một Đàn Pháp, cũng ngang bằng với giòng Pháp thanh tịnh của vũ trụ, cung cấp cho bạn một thứ Quán Đỉnh. Đấy cũng là bạn cùng với giòng Pháp tương ưng, bạn dung nhập vào trong giòng Pháp, bạn và Phật Bồ Tát sinh ra sự trợ nhau giao lưu, bạn và Phật Bồ Tát có sự giao thông trọn vẹn. Quán Không ấy là một bí mật trọn vẹn bậc nhất của Du Già Mật Giáo.

04/02/2014

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: