Đăng bởi: MT | 04/02/2014

ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG ĐÀ LA NI

ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG ĐÀ LA NI (.PDF)

image001

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Luân Kim Cương Đà La Ni được trích ra từ Kinh Phật Thuyết Đại Luân Kim Cương Tổng Trì Đà La Ni. Chú Văn như bên dưới:

“Nam ma ty đắc lý nha, đề duy ca lan, đả tha cát tha lan. Ông, duy lạp cập, duy lạp cập, ma cáp giai cát lạp, phạp cập lý, sái đả sái đả, sái lạp đắc, sái lạp đắc, đức lạp nhất, đức lạp nhất, duy đạt ma nễ, tam ban gia nễ, đắc lạp ma để, tế đạt, cách lý nha, đắc lan, thoa cáp”

NAMA  SITRYIYA-DHVIKĀṆĀṂ TATHĀGATĀṆAṂ

OṂ_ VIRAJI  VIRAJI, MAHĀ-CAKRA-VAJRI, SATA  SATA, SARATE  SARATE, TRAYI  TRAYI, VIDHAMAṆI  SAṂBHAJANI  TRAMATI  SIDDHĀGRIYA  TRAṂ  SVĀHĀ

(Theo người dịch thì câu Chú này là: NAMO  STRIYYA-DHVIKĀNĀṂ TATHĀGATĀNĀṂ_ OṂ_ VIRAJI  VIRAJI, MAHĀ-CAKRA-VAJRI, SATA  SATA, SARATE  SARATE, TRAYI  TRAYI, VIDHAMATI  SAṂBHAṂJANI  TRAMATI  SIDDHA-AGRI  TRAṂ  SVĀHĀ)

Căn cứ vào sự ghi chép của Kinh Phật Thuyết Đại Luân Kim Cương Tổng Trì Đà La Ni: “Hàng Kim Cương các ông nay ở Hội này, nghe Pháp bí mật. Hàng Kim Cương các ông nghe phương pháp trì Chú, mau chóng trước tiên tụng Đại Luân Kim Cương Đà La Ni Thần Chú. Ông chẳng trì Pháp Môn này thì tất cả các Chú, giả sử khiến có hiệu nghiệm. Do có tội hành Pháp trộm cắp dối trá (Ngụy Đạo pháp), sau khi diệt độ bị rơi vào Địa Ngục, chịu tội khổ xong sẽ rơi vào nẻo súc sinh. Hành dối trá bị tội như vậy.

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện với vô lượng Thiên Tiên, Kim Cương, Bồ Tát, vô lượng Dược Xoa, tất cả hàng Quỷ Thần… hãy khéo nghe! Ta sẽ vì các ngươi nói Quán Đỉnh Thần Chú, tụng 21 biến hay thành tất cả Chú Pháp, mau được thành tựu việc Thiện

Chú ấy tức là tất cả chư Phật mười phương trong đời quá khứ nhân vào Đà La Ni này thảy đều thành Phật Đạo, tất cả Bồ Tát đều đến Phật Đạo, tất cả Kim Cương đều được thân chẳng hoại, tất cả người Tiên được thành tựu.

Người tụng Chú này hay thành tất cả Ấn Pháp, tất cả Đàn Pháp, sẽ vào Mạn Đà La Đàn, chẳng dùng Sự Đàn.

Nếu làm Sự Đàn, gặp mọi loại tai nạn khởi như: nạn của Trời, nạn của đất, nạn vua chúa, nạn giặc cướp, nạn nước, nạn lửa, nạn của tất cả Dạ Xoa La Sát, nạn của Trời Rồng Quỷ Thần, nạn của các Ma tất cả người…. Tụng Chú đó bảy ngày bảy đêm, trong sạch đốt hương, ở trước Tôn Tượng, tụng Chú này, sám hối ba Nghiệp thì tất cả tội đều được tiêu diệt, tất cả Quỷ Thần thảy đều vui vẻ, hết thảy tất cả các bệnh trên thân đều được trừ khỏi”

_Đại Tạng Bí Yếu nói rằng: “Y trong Mật Giáo nói tất cả Chân Ngôn, Thủ Ấn đều theo Thầy thọ nhận. Nếu chưa vào Quán Đỉnh Luân Đàn mà tự ý kết Thủ Ấn làm Pháp thì bị tội trộm Pháp, chỗ làm chẳng thành. Nếu ở trước tượng Như La tụng Chú này  21 biến liền như thấy Phật, tức đồng vào tất cả Mạn Trà La, các Pháp đã mong cầu đều được thành tựu”

04/02/2014

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: