Đăng bởi: MT | 03/02/2014

VĂN THÙ CHÚ

VĂN THÙ CHÚ (.PDF)

Van Thu than chu

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Maṃjuśrī-bodhisatva) là một vị Đại Bồ Tát. Tên gọi riêng của  Ngài là: Mạn Thù Sư Lợi, Diệu Cát Tường, Diệu Âm, Diệu Đức, Diệu Thủ, Phổ Thủ, Nhu Thủ, Kính Thủ…

Ngài là vị Đại Bồ Tát cùng với Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva) là hai vị hầu cận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi). Văn Thù Bồ Tát nắm giữ Trí Tuệ Môn, Phổ Hiền Bồ Tát nắm giữ Lý Trí Môn

Ở trong đời quá khứ, Văn Thù Bồ Tát từng là vị Thầy của bảy Đức Phật, Ngài đã thành Phật. Tôn ấy xưng là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật (Nāgagotrodara-rāja Buddha).. Mật Hiệu của Ngài là: Cát Tường Kim Cương hoặc Bát Nhã Kim Cương

_Hình tượng của Văn Thù Bồ Tát có đầu đỉnh kết năm búi tóc đại biểu cho sự đầy đủ năm Trí của Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathāgata). Tay phải cầm cây kiếm là biểu thị cho cây kiếm sắc bén của Trí Tuệ. Tòa ngồi là Sư Tử (Siṃha) biểu thị cho sự uy mãnh của Trí Tuệ.

Văn Thù Bồ Tát lại có: Nhất Tự Văn Thù, Ngũ Tự Văn Thù, Lục Tự Văn Thù, Bát Tự Văn Thù, Nhất Kế Văn Thù, Ngũ Kế Văn Thù, Bát Kế Văn Thù, Nhi Văn Thù… Song, dùng Ngũ Tự Văn Thù với Ngũ Kế Văn Thù làm Bản Thể.

Tay trái cả Văn Thù Bồ Tát cầm hoa sen xanh, biểu thị cho nghĩa chẳng nhiễm dính, hay chặt đứt phiền não.

_Văn Thù Bồ Tát ở trong Thai Tạng Giới Mạn Trà La chiếm vị trí Tây Nam của Trung Đài Bát Diệp Viện. Ở trong Văn Thù Viện thì Ngài là Chủ Tôn. Ở bên trong Kim Cương Giới Mạn Trà La thì Ngài là vị thứ nhất ở phương Bắc trong 16 Tôn đời Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa)

_Văn Thù Bồ Tát Tâm Chú: “Ông, a lạp ba tra nạp, để”

OṂ_ A RA PA CA NA_ DHĪḤ

Nghĩa sâu xa trong ấy như bài Kệ là:

“Ưa muốn Bồ Đề chẳng bỏ chúng sinh

Vào sâu trong Đệ Nhất Nghĩa Đế, hành

Tu tập các Pháp không có Tự Tính

Nếu tu như vậy, mãn tất cả Nguyện”

_Kim Cương Đỉnh Kinh Ngũ Tự Chân Ngôn Thắng Tướng nói rằng: “Nếu có thể một lòng ở một mình nơi chốn nhàn tĩnh, dùng chữ Phạn vẽ Ngũ Tự Luân Đàn (Luân Đàn có 5 chữ) rồi y theo Pháp niệm tụng đủ một tháng thì Mạn Thù Bồ Tát (Maṃjuśrī-bodhisatva) liền hiện thân, hoặc ở trong hư không diễn nói Pháp Yếu. Lúc đó Hành Giả được Túc Mệnh Trí, biện tài vô ngại, Thần Thông tự tại, mau chóng đốn chứng Pháp Thân Như Lai. Nếu có Tâm tin nhận thì trải qua 16 kiếp quyết định thành Chính Giác”.

_Nếu có người một lòng trì Văn Thù Bồ Tát Tâm Chú vô lượng vô số biến thì có thể xa lìa các khổ não, mở Trí Tuệ, tất cả tội chướng của nhóm năm Vô Gián đều được hết sạch không có dư sót, chứng ngộ tất cả các Tam Muội Môn, được Đại Văn Trì, thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Anuttarā-samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác)

04/02/2014

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: