Đăng bởi: Tống Phước Khải | 03/02/2014

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN (.PDF)

Cam Lo Thuy Chan Ngon

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH 

Cam Lộ (Amṛta) là một loại ví dụ cho Giáo Pháp của Như Lai. Trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Dược Thảo Dụ nói là: “Ta là Thế Tôn không có ai theo kịp, an ổn chúng sinh, cho nên hiện ở đời, vì Đại Chúng nói Cam Lộ Tịnh Pháp. Pháp ấy có một vị là Niết Bàn giải thoát”

Pháp ấy là con đường của Đại Giác, tịch diệt không có tướng, tư vị rất tốt đẹp, ví dụ như Cam Lộ.

_Ai là Cam Lộ Vương (Amṛta-rāja) nhỉ? Khởi đầu Cam Lộ Vương là chỉ Đức Phật A Di Đà, Chú của Đức Phật A Di Đà được nói là Cam Lộ Chú, Đức Phật A Di Đà Phật Cam Lộ Vương Như Lai  (Amṛta-rāja-tathāgata). Nhân vì Đức Phật A Di Đà hóa thân nói Pháp tưới mưa Cam Lộ. do đây mà xưng Đức ấy vậy.

_Chúng ta tu Mật Pháp đều biết noi theo Quân Trà Lợi Minh Vương (Kuṇḍali-vidya-rāja) có ba loại:

1_Kim Cương Quân Trà Lợi Minh Vương (Vajra-kuṇḍali-vidya-rāja)

2_Liên Hoa Quân Trà Lợi Minh Vương (Padma-kuṇḍali-vidya-rāja)

3_Cam Lộ Quân Trà Lợi Minh Vương (Amṛta-kuṇḍali-vidya-rāja)

Phật sống Liên Sinh trong Chân Phật Tông từng thường truyền thụ Cam Lộ Quân Trà Lợi Minh Vương Cúng Dường Niệm Tụng Thành Tựu Nghi Quỹ. Lại truyền thụ Thập Cam Lộ Chú, Cam Lộ Thủy Chân Ngôn rất cơ bản là:

“Nam mô tô lỗ bà gia, đát tha nga đa gia. Đát điệt tha: Ông, tô lỗ tô lỗ, bát la tô lỗ, bát la tô lỗ, thoa cáp”

NAMAḤ  SURU-VYA  TATHĀGATĀYA_ TADYATHĀ: OṂ  SURU  SURU  PRASURU  PRASURU  SVĀHĀ

(Theo người dịch thì Chân Ngôn này là: NAMAḤ  SURŪPAYA  TATHĀGATĀYA_ TADYATHĀ: OṂ  SDURU  SRURU  PRASURU  PRASURU  SVĀHĀ)

Chân Ngôn ấy gia trì vào nước khiến cho nước trong sạch lặng yên, vòng khắp Pháp Hội khiến cho các hàng Quỷ đói, tự mở cổ họng, shúng sinh trong Pháp Giới một thời đều được thức ăn uống Cam Lộ.

Chúng ta tưởng niệm rõ rệt nước Cam Lộ ấy:

“Nguyện đều no đủ, bỏ keo tham

Mau thoát U Minh, sinh Tịnh Thổ

Quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề

Rốt ráo được thành Đạo vô thượng

Công Đức vô biên tận vị lai

Tất cả Phật Tử đồng Pháp Thực

_Pháp Môn ấy là:

“Phổ Trí Thiên Nhân Tôn

Thương xót loài Quần Manh (Bahu-jana: quần sinh, tên gọi khác của chúng sinh)

Hay mở cửa Cam Lộ

Rộng độ cho tất cả”

01/02/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: