Đăng bởi: TPK | 26/01/2014

TAM MUỘI GIA GIỚI CHÂN NGÔN

TAM MUỘI GIA GIỚI CHÂN NGÔN (.PDF)

image001

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH 

Tam Muội Gia Giới là Phật Giới bình đẳng vậy. Bồ Đề vô thượng (Agra-bodhi) dùng Giới (Śīla) làm nền tảng.

Hành Giả nên tự Tịnh Ý, lặng yên an trụ, liền tụng Tam Muội Gia Giới Chân Ngôn: “Ông, tam ma nha ty đô, phàm mẫu”

OṂ_ SAMAYA  SATAVAṂ

(Theo người dịch thì Chân Ngôn này là: OṂ  SAMAYA  STVAṂ)

_Thiền Yếu nói rằng: “Đà La Ni này khiến tụng ba biến liền đồng với nghe Giới, cũng hay đầy đủ tất cả Luật Nghi thanh tịnh của Bồ Tát. Các Công Đức lớn chẳng thể nói đủ”

_Thí Ngạ Quỷ Kinh nói rằng: “Tụng Chú ba biến xong, tất cả Quỷ Thần liền nghe Bí Pháp sâu xa, hết thảy được đầy đủ Tam Muội Gia Giới

_Duyên Khởi Kinh nói rằng: “Khi tụng Chú thời nên quán tưởng chữ màu trắng (tức trên vành trăng ở trái tim có một chữ Phạm Mẫu theo Phạn Văn (VAṂ) màu trắng) phóng ánh sáng lớn, chiếu khắp hữu tình. Ánh sáng chiếu vào thân ấy tức Giới Ba La Mật của tất cả chư Phật ba đời một thời viên mãn, là Chân Phật Tử”.

Khi tụng thời quán tưởng tất cả chúng sinh đồng thọ nhận Kim Cương Quang Minh Tam Muội Bảo Giới, tâm được thanh tinh, thân như Bồ Tát.

_Đại Lạc Kim Cương Tam Muội Kinh nói rằng: “Tam Muội gọi là bản Thể, cũng gọi là Thời, cũng gọi là Kỳ Khế, cũng gọi là Mạn Trà La. Lai có tên gọi khác, cho nên có bốn loại Mạn Trà La:

1_ Đại

2_Tam Muội Gia

3_Pháp

4_Yết Ma

Bốn điều này nhiếp chung tất cả Mạn Trà La.

Lại Tam Muội Gia cũng là bốn Trí Ấn, tức: Đại Trí Ấn, Tam Muội Gia Trí Ấn, Pháp Trí Ấn, Yết Ma Trí Ấn

_Thần Biến Nghĩa giải thích là: “Tam Muội Gia (Samaya) là nghĩa bình đẳng, là nghĩa Bản Thệ, là nghĩa trừ chướng, là nghĩa cảnh giác. Nói bình đẳng là khi Đức Như Lai hiện Tam Muội này thời mọi loại thân miệng ý của tất cả chúng sinh thảy đều cùng với Như Lai ngang bằng. Thiền Định, Trí Tuệ với thân thật tướng cũng rốt ráo ngang bằng. Khi mới phát tâm với khi mãn Địa Ba La Mật thời cũng rốt ráo ngang bằng. Thế nên phát ra lời thành thật bảo chúng sinh rằng: “Như lời mà Ta đã nói quyết định chẳng hư giả” cũng khiến cho tất cả chúng sinh khi phát ra lởi sem xét kỹ lưỡng này thời cũng nhận được ba Mật gia trì, vô tận trang nghiêm cùng với Như Lai ngang bằng. Do Nhân Duyên này mà hay làm sự nghiệp Kim Cương, cho nên gọi là Tam Muội Gia vậy”

_Kim Cương Đỉnh Kinh nói rằng: “Nếu tụng Chú này một biến thì như vào Đàn Luân chứng Tam Ma Đề. Tất cả Thiện Pháp thảy đều đầy đủ, ba Tụ Tịnh Giới cùng thời viên mãn, thân đồng với Phổ Hiền ngồi ở vành trăng lớn, tất cả chư Phật nhớ lại Bản Thệ xưa kia mà quán sát hộ giúp”

26/01/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: