Đăng bởi: Tống Phước Khải | 25/01/2014

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM CHÂN NGÔN

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM CHÂN NGÔN (.PDF)

Bo De Tam

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Phát Bồ Đề Tâm Chân Ngôn là Chân Ngôn thanh tịnh của tất cả Bồ Tát mới phát Tâm.

Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán Kinh ghi chép là: “Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Tâm không có hình tướng, cũng không có chỗ trụ. Hành Giả phàm phu mới bắt đầu phát Tâm thì y theo nơi chốn nào? Quán nhóm tướng nào?”

Đức Phật nói: “Này Thiện Nam Tử! Nơi mà Phàm Phu quán tướng của Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) giống như vành trăng tròn đầy trong sạch ở trên ức ngực, sáng suốt mà trụ.

Nếu người muốn mau được Bất Thoái Chuyển, tại A Lan Nhã (Araṇya) với cái thất rỗng lặng, ngay thẳng thân, Chính Niệm, kết Như Lai Kim Cương Phộc Ấn, mắt sáng tỏ quán sát trăng sáng trong ức ngực, tác suy nghĩ này: “Vành trăng tròn đầy này rộng 50 Do Tuần không có dơ bẩn, sáng trong, bên trong bên ngoài lặng trong, rất ư trong mát. Mặt trăng tức là Tâm, Tâm tức là mặt trăng, không nhiễm bụi bặm, chẳng sinh vọng tưởng, hay khiến cho thân tâm của chúng sinh được thanh tịnh, Tâm Đại Bồ Đề bền chắc chẳng thoái lùi”. Kết Thủ Ấn này, trì niệm quán sát chương cú vi diệu của Tâm Đại Bồ Đề”

_Phát Bồ Đề Tâm Chân Ngôn:

Ông, ba địa chi đả, biệc tạc, sa ma gia, a hồng”

OṂ_ BODHI-CIḌĀ  VAJRA-SAMAYA- A HŪṂ

(Theo người dịch thì Chân Ngôn này là: OṂ_ BODHI-CITTA  VAJRA-SAMAYA  ĀḤ  HŪṂ)

Chân Ngôn này có đủ sức Đại Uy Đức, hay khiến cho người trì Chú thanh tịnh thân tâm, lâu dài trì giữ thì được bất thoái chuyển. Tất cả Bồ Tát quá khứ hiện tại vị lai tại Nhân Địa, khi mới phát Tâm thời đều trì Chú này, nhập vào Bất Thoái Địa, mau viên mãn Chính Giác

_Trí Độ Luận nói rằng: “Bồ Đề gọi là con đường của chư Phật”

_ Duy Thức Thuật Ký nói là: “Tiếng Phạn nói Bồ Đề (Bodhi), nay phiên dịch là Giác, giác ngộ Pháp Tính (Dharmatā) vậy”

_Ngay trong Chân Phật Mật Pháp: Thánh Tôn Liên Sinh dạy bảo Đại Gia phát ba loại Tâm Bồ Đề. Đây là Tâm Bồ Tát của Chân Ngôn Hành Giả

1_ Hạnh Nguyện Bồ Đề Tâm: Tu hành phát Nguyện cho nên gọi là Hạnh Nguyện. Ấy cũng là:

Thề nguyện cứu độ vô biên chúng sinh

Thề nguyện chặt đứt vô biên phiền não

Thề nguyện biết Pháp Môn vô tận

Thề nguyện chứng Vô Thượng Bồ Đề (Agra-bodhi)

2_ Thắng Nghĩa Bồ Đề Tâm: Ấy là ngưng dứt Pháp thấp kém, quán hiển Thắng Nghĩa, cuối cùng an trụ nơi Tâm trang nghiêm bí mật rốt ráo. Ấy là nghĩa thù thắng của Giáo Môn Chân Phật Mật Pháp

3_ Tam Ma Địa Bồ Đề Tâm: Ấy là Chân Phật Hành Giả được đến Đại Định. Hành Giả nhập vào Tín Giải Địa, thật tu ba Mật tương ứng, Đẳng Trì (Samādhi) vạn Đức tự hành hóa tha của chư Phật, vào khắp Hữu Tình Giới, bình đẳng nhiếp thọ mà hộ niệm.

_Hạnh Nguyện Tâm Bồ Đề là Đại Bi

Thắng Nghĩa Tâm Bồ Đề là Đại Trí

Tam Ma Địa Tâm Bồ Đề là Đại Định 

25/01/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: